Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

Veb-sayt www.elshad.info.az  
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Sisian rayonu, Urud kəndi 
Təvəllüdü 02.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Atropatan əyalətinin florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində) 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Botanika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 288
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 101
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 46
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı11 
Əsas elmi nailiyyətləri Prof.E.M.Qurbanov ilk dəfə Azərbaycan Respublikası üçün morfoloji, ekoloji əlamət­lərinə,  dominant və subdominant növlərinə görə  digər bitkilik tiplərindən fərqlənən  “səh­ra” bitkilik  tipinin Azərbaycan Respublikası ərazisində, “psevdomakki” bitkilik tipi-nin Talışda, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında yayıldığını sübut etmiş, elmə yenilik kimi gə­tirmiş və bitkilik xəritəsinə əlavə etmişdir. O, Azərbaycan florası üçün 10-larla növün yeni yayılma areallarını müəyyənləşdirmişdir. E.M.Qurbanov  “Azərbaycanın  Qırmızı Kitabı”nın  (II cildlik) 2-ci nəşrinin  redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

1. Растительный Мир бассейна р. Нахичеванчая. БГУ им. М.А.Расулзаде, Баку,1996, 248 с.

2. Bitki ekologiyası (geobotanika əsasları ilə). Bakı Universitetinin nəşriyyatı. Bakı 1998, 197 s.

3. The Pytosociological Characteristics of Ecosystems of Mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences 5(5), 2006, p. 899-904.

4. Степная растительность Атропатанской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri. № 1-2, Bakı, «Elm», 2006, s.152-158.

5. Флоры и растительность Атропатанской провинции (в преде¬лах Азербайджанской Республики). Баку «Элм» 2007, 234 с.

6. Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов-на Дону. 2007, с. 49-55.

7. Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium Antalya, Turkey, April 28-May 1, 2008, p. 303-309.

8. Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008, p. 1354-1359.

9. Новейшие таксоны растительности Азербайджана. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3.»Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009.s107-116.

10. Ali bitkilərin sistematikası. Bakı Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2009, 420 s.

11. Dərman bitkiləri. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, Bakı, 2009. 356 s.

12. Effekt of potassium humate on gluten quantity of wheat (Tritucum aesttivum L.) genotypes under drought stress. Mikrobiology and Biotexnology. Tbilisi, 2010.P.62-66.

13. Samur-Şabran ovalığında bəzi növlərin yeni yayılma arealları. AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011.s.125-128.

14. Abşeron yarımadası florasının analizi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXXI cild Bakı, 2011. s.76-82.

15. Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №1. Москва, 2011.с.13-16.

16. Lənkəranın dağlıq hissəsinin (Lerik rayonu ərazisində) bitkiliyinin fitosenoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2011.s.47-54.

17. Biomonitoring of trace metals and air quality in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae), AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXXII cild Bakı, 2012. s.313-316.

18. Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in urban atmosphere of Baku city, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2012. с.44-50.

19. İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti. İran-Təbriz, 2012. 307s.

20. Change of the morpho-anotomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea eropea caused by heavy metal pollution, Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013 .pp. 29-35.

21. Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress, International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February. 2013. p.1-18.

22. Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves, Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013. p.1-7.

23. Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus, Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr.2013. s.250

24. Abşeron yarımadasının bitki örtüyü. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi. Bakı, 2014.s.232.

25. Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015. P.77-79.

26. Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 12. Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24-34.

27. (Lamiaceae) Г