Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri
Təvəllüdü 07.08.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti), mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3338.01 (05.25.01) 

İnformasiya sistemləri və prosesləri

Terminoloji lüğətlərin analizi əsasında informasiya-axtarış tezaurusuna leksikanın avtomatlaşdırılmış seçilib daxil edilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01 (05.13.14)

Xüsusi  təyinatlı sistemlər,  informasiyanın    işlənməsi və idarə edilməsi

Qeyri-səlis relyasion strukturlu biliklərin emalı texnologiyasının əsasları və onun bəzi tətbiqləri

Müxbir üzv seçilməsi

 -       tarix

 -      ixtisasın adı

 

2017

İnformatika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

271

 

143

 

124

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


9

Əsas elmi nailiyyətləri

Qeyri-səlis relasyon strukturlu biliklərin lokal və paylanmış mühitdə emalı texnologiyasının nəzəri və metodoloji əsasları işlənmiş,   onların əsasında qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən sistemlərin qurulması prinsipləri, fərdi və kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodları, qeyri-səlis biliklərə əsaslanan müxtəlif təyinatlı problem-istiqamətli intellektual sistemlərin modelləri və sintez metodları təklif olunmuşdur.

Azərbaycan dilinin terminoloji verilənlər bankının arxitekturası işlənmiş, istifadəçi və informasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təyinatlı izahli, terminoloji, avtomatik lüğətlərin, informasiya-axtarış tezauruslarının tərtibi, təhlili və korreksiyası modelləri və metodları təklif edilmiş, Azərbaycan dilli mətnlərin avtomatik emalı və redaktəsi üçün müxtəlif dil səviyyələrində (morfoloji, sintaktik, semantik)biliklər bazası, məntiqi çıxarış üsulları və ekspert sisteminin sintezi texnologiyası işlənmişdir.

Süni intellektin texnologiyasının çətin formalizə olunan mültidissiplinar problemlərin həllinə  tətbiqi çərçivəsində  demoqrafik proqnoz, müxtəlif sosial qruplar üzrə əhalinin gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, əmək bazarının İT seqmentində insan resurslarının  intellektual  idarə olunması, e-tibb mühitində qərarların dəstəklənməsi və s.  məsələlərinin həlli  üçün konseptual yanaşmalar, fazi məntiq üsullarına əsaslanan metod və modellər təklif edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
 1. M.H.Mammadova, Z.G.Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management / Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2016, vol.342, pp.19–36. (Web of Science)
 2. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами // Информационные технологии, Москва, 2016, №6, c. 467-480. (РИНЦ)
 3. M. Mammadova. The problems of information security of electronic personal health data. Proceedings of the 7th IEEE International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2015), November 13-15, 2015, pp.678-682. (Web of Science)
 4. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Managing the IT Labor Market in Conditions of Fuzzy Information // Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, No 2, pp.88-93. (Impact Factor: 0,46) (Web of Science)
 5. Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, № 4/3 (76), c.53-67. (Scopus)
 6. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists // International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2015, v.3, no.4, pp.140-143. (Copernicus, DRJI etc.)
 7. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Decision-making support for human resources management on the basis of multicriteria optimization method. Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Rostov-on-Don, 15-16 Oct, 2015, pp.579-582. (Web of Science)
 8. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Многокритериальная оптими-зация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, № 2/4 (74), c.48-61. (Scopus)
 9. M.H.Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Application of fuzzy situational analysis for IT-professionals labor market management. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), 24-26 April 2015, Shanghai, China, 143-146. (Web of Science)
 10. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT-professionals // International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE), 2015, 3(2), pp.40-45. (Copernicus, DRJI, etc.)
 11. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Application of Fuzzy Optimization Method in Decision-making for Personnel Selection // Intelligent Control and Automation, USA, 2014, no 5, pp. 190–204 (CrossRef, Ulrich, etc.)
 12. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova , F.R. Mammadzada. Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT- Professionals // International Journal of Engineering and Innovative Technology, Vol.3 Issue 7, 2014, pp.169-175 (Computer Research Directory, Get Cited, etc.)
 13. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues // Computer Technology and Application, USA, Vol.4, No.6, 2013, pp. 307-316 (EBSCO, CNKI, etc.)
 14. M.Mammadova, Z.Guliyeva. Architecture and functioning principles of diagnostic test-block ot expert tutoring system. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.I, sept.12-14, 2012, Baku. pp. 168-271. (Web of Science)
 15. M.Mammadova, F.Mammadzadeh. Formation of supply and demand for IT Specialists on the base of competency model. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.IV, sept.12-14, 2012, Baku. pp.199-201. (Web of Science)
 16. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, S.M.Nobari. Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personell Management Problems. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.I, sept.12-14, 2012, Baku. pp. 195-198. (Web of Science)
 17. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Мамедзаде Ф.Р. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов // Приложение к журналу «Информационные технологии», Москва, №9/2011, с.17-24. (РИНЦ)
 18. Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Оценка потребности в ИТ-специальностях при нечеткой исходной информации // Искусственный интеллект, Инс. проблем ИИ НАН Украины, 2010, № 4, c. 522-527. (РИНЦ)
 19. M.Məmmədova, Z.Cəbrayılova, M. Manaflı.İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi.- Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009. – 198 s.
 20. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий. Москва, 2007, №11, с. 42-47. (РИНЦ)
 21. M.H. Mamedova, Z.Q.Djabrailova Methods of Family Income estimation in the targeting social Assistance System // International Journal "Applied and computational mathematics", Baku, 2007, Vol. 6, №1, pp. 80-87 (Impact Factor: 0,717) (Web of Science)
 22. Мамедова М.Г., Мамедова З.Ю. Машинный перевод: эволюция и некоторые аспекты моделирования. - Баку, изд. «İnformasiya texnologiyaları», 2006, 155 с.
 23. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда // Информационные технологии, 2006, №11, с.55-61. (РИНЦ)
 24. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №6, 33-39. (Scopus)
 25. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений // Искусственный интеллект, Инс. проблем ИИ НАН Украины, №4, 2004, стр. 394-403. (РИНЦ)
 26. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе // Информационные технологии, Москва, 2004, №3, стр.45-53. (РИНЦ)
 27. A.M.Abbasov., M.H. Mamedova. Application of fuzzy time series to population forecasting // Proc. of the 8th International Symposium on ICT and planning and impacts of ICT on Physical Space, Vienna, Austria, 2003, pp.545-552. (REAL CORP)
 28. Vəliyeva K.A., Məmmədova M.H. Mətnlərinin avtomatik redaktəsi. - Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2003. 80 s.
 29. A.M.Abbasov, M.H.Mamedova, V.A.Gasimov. Fuzzy Relational Model for Knowledge Processing and Decision Making Advances in Mathematics Research, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2002, vol.1, pp.207-239. (Book Chapter)
 30. A.M.Abbasov, M.H. Mamedova, G.H.Orujov. Synthesis of the methods of subjective knowledge representa-tions in problems of fuzzy pattern recognition // Mechatronics 11, 2001, pp. 439-449. (Impact Factor: 2.7), (Web of Science)
 31. Мамедова М.Г. Экспертная система АЗЕРЭКС. - Агентство по авторским правам Азербайджанской Республики, Авторское свидетельство №05/R-19 от 07.07.98 г.
 32. Мамедова М.Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой. - Баку, ЭЛМ, 1997. - 296 с.
 33. M.H. Mamedova. Knowledge based systems for pilotage technique quality assessment // Proc. Of the 6th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill, Kranjska qora, Slovenia, 1997, pp. 51-54. (Web of Science)
 34. A.M.Abbasov, M.H. Mamedova, M.E. Eminov, E.R.Aliev. Procee-dings of the Second International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Siegen, Germany, 1996, pp.475-483. (Springer)
 35. A.M. Abbasov, M.H. Mamedova, M.E. Eminov, Z.G. Jabrayilova. Adaptiv system of automatic control over qualitatively described objects. Proceedings of the 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK,1995, pp.87-92. (Web of Science)
 36. Аббасов A.М., Мамедова М.Г., Алиев Э.Р., Джабраилова З.Г. Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений // Киев, УСИМ, 1993, № 5, с.71-78. (РИНЦ)
 37. A.M. Abbasov, M.H. Mamedova, E.R.Aliev. Decision-Making Based on Distributed Knowlege Base with Relational Structure. Procee-dings of the IFAC/IFORS/IIASA/TIMS Workshop Warsaw, Poland, 1992, June 24-26, vol. 1, pp. 5-10. (Web of Science)
 38. A.M. Abbasov, M.H. Mamedova, E.R.Aliev, Jabrayilova. Manage-ment decision support systems on distributed structure. Proceedings of IFAC Symposium on Large Sсale Systems, Bujing, China, 1992, pp.621-623. (Web of Science)
 39. Мамедова М.Г. О создании банка терминологических данных азербайджанского языка // Советская тюркология, 1990, №2, с. 84-89
 40. Маmedova M.G., Skorokhodko E.F. Methods for Data-Retrieval Thesaurus Optimization // Nauchno-tekhnicheskaya informasiya, seriya 2 – Informatsionnye protsessy i sistemy, 1985, pp.12-17. . (Web of Science)
 41. Маmedova M.G., Skorokhodko E.F. Automated-System of Terminological Dictionary Analysis // Nauchno-tekhnicheskaya informasiya, seriya 2 – Informatsionnye protsessy i sistemy, 1981, pp.14-18. (Web of Science)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1999-2014-cü illərdə süni intellektin müxtəlif istiqamətləri üzrə Çanaqqala Onsəkkiz Mart Universiteti (Türkiyə), Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Qərb və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetlərində  mühazirələr oxumuşdur 
Digər fəaliyyəti 

1.AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının üzvü və müvafiq seminarın sədri

2.Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Tibbi şuranın üzvü

3.“İnformasiya texnologiyaları problemləri”,  “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” və “EUREKA: Physics and Engineering” jurnallarının  redaksiya heyətinin üzvü

4.İnformasiya texnologiyaları sahəsində bir sıra kitabların rəyçisi və elmi redaktoru, dissertasiya işlərinin opponenti və rəyçisi

5.Respublika və beynəlxalq elmi konfransların, seminarların və simpoziumların proqram və təşkilat komitələrinin üzvü, seksiyaların rəhbəri olmuşdur

6.2003-cü ildən bəri Avropa Komissiyasının “Avropa qonşuluq siyasəti” və “Şərq tərəfdaşlığı” proqramları çərçivəsində ölkədə əmək bazarının dinamikasının təhlili, insan resurslarının intellektual idarə olunması, kadrlara olan perspektiv tələbatın proqnozlaşdırılması və onlara olan tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasına yanaşmalar, metodologiyalar, vasitələr və institusional mexanizmlərin inkişafına yönəlmiş Avropa Təhsil Fondunun tədqiqat layihələrinin reallaşdırılmasında Azərbaycanı təmsil edən ekspert qrupunun üzvüdür.
Təltif və mükafatları

1."Tərəqqi" medalı – 14.12.2009

2.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu – 03.11. 2015

3.AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2005

4."AWITA - 2017"  -  Azərbaycanda IKT sahəsində çalışan və uğur qazanmış qadınlar üçün mükafat

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399739
Mobil tel. (+994 50) 3665087 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu depart15@iit.ab.az;  mmg51@mail.ru;