Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 16.06.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Neft və Kimya İnstitutu, kimya istehsalının maşın və aparatları
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.15 (2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataiz

Toluolun benzola əlaqəli hidrogenolizi reaksiya­sının tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı

 

05.17.08  (3303.01)

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Qeyri-stasionar katalitik proseslərin modelləşdiril­məsi

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1989

kimya texnologiyasının proses və aparatları

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

kimya texnologiyasının proses və aparatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 618
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 126
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 57
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 60
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


45

Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri–stasionar aktivliyə malik katalizatorların iştirakı ilə gedən proseslərin modelləşdirilməsi, intensivləşdirilməsi və optimal layihələşdirilməsinin nəzəri əsasları yaradılmışdır.

Alifatik spirtlərin, kiçik molekula çəkili olefin və parafin karbohidrogenlərin məqsədyönlü selektiv oksidləşməsi reaksiyaları üçün metalseolit katalizatorlarının seçilməsinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, U.M.Najaf-Guliyev. Selection of active modified zeolite catalyst and kinetics of the reaction of selective oxidative dehydrogenation of cyclohexane to cyclohexadiene 1,3. Modern Researches in Catalysis, 2015. №4. P. 86-97.

2. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, F.V.Aliyev. Oxidative dehydrogenation of hydrocarbons and the partial oxidation of aliphatic alcohols on modified zeolites // European Applied Sciences.№5 – 2015 P. 67-79

3.А.М.Алиев, Ф.А. Агаев, А.Р.Сафаров, М.Ф.Бахманов, Р.Ю.Агаевa. Кинетика селективного окислительного дегидрирования бутанола-2 в метилэтилкетон на модифицированном цеолитном катализаторе CuZnPdCaA // Нефтепереработка и нефтехимия.2015.№10. С.54

4. А.М. Алиев, З.А. Шабанова, М.К. Алиева, А.А.Сарыджанов, Г.А.Ализаде. Окислительное дегидрирование циклогексанола на модифицированных цеолитах. / 7ая Всероссийская цеолитная конференция "Цеолиты и мезопористые материалы: Достижения и перспективы", Тезисы докладов Звенигород, 2015.с.193

5. A.M. Aliyev, M.G. Aliyeva, Z.A. Shabanova, G.A. Alizade. Oxidative dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone over modified zeolite.//1st International Turkic World Conferenece on Chemical Sciences and Technologies, 28 october-1 november, Sarayevo, 2015. Р.319

6. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, Ф.В.Алиев, А.М.Гусейнова. Моделирование кинетики каталитического окислительного превращения метана в этилен и ацетилен в двухступенчатом реакторе. // Хим. пром. сегодня, Москва, 2016, №2, c.12-19.

7.А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.М.Гусейнова. Расчет предварительного материального баланса химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза. // Хим. пром. сегодня. Москва, 2016. №3, c.16-28.

8.А.М.Алиев, З.А.Шабанова, У.М.Наджаф-Кулиев, С.М.Меджидова. Окислительное дегидрирование циклогексана на модифицированных цеолитах. // Нефтехимия, 2016, №4, c. 407-414.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1.Azərbaycan Neft Akademiyası (1972-1973 illər)

2. Sumqayıt Texniki Universiteti (1995-2001 illər)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1.Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı –1996
2.60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri Fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.,113
Vəzifəsi Şöbə  müdiri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399195
Mobil tel. (+994 55) 7608885 
Ev tel. (+994 12) 4410375 
Faks  
Elektron poçtu itpcht@itpcht.ab.az