Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  
Təvəllüdü 4 dekabr 1950-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

10.02.06

Türk dilləri

“Sintaktik paralelizm” (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili üzrə)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


10.02.06

Türk dilləri

“Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri”
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

- ixtisasın adı

 

2007

dilçilik

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2014

dilçilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
235

 

40

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

20

8

Əsas elmi nailiyyətləri Aktual üzvlənmə və mətn dilçiliyi kimi isti­qa­mət­lərin Azərbaycan dilçiliyində təsbit­lən­məsi, “Dədə Qorqud” dastanının linqvo-mədəni fakt kimi ikili aspektdən (gizli və aşkar) öyrənilməsi, “Dədə Qorqud” dastanlarının dünya dastanları ilə (məsələn, “Nibelunqlar haqqında nəğmə”) müqa­yi­­səli şəkildə öyrənilməsinin başlanılması
Elmi əsərlərinin adları

1. Проблемы синтаксиса простого пред­ложе­ния в азербайджанском языке. Баку: Елм, 1983,

2. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri prob­lem­ləri. Bakı: Maarif, 1998, 281 səh.

3. Gizli Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1991.

4. Sirr içində dastan və yaxud Gizli Dədə Qorqud-2. Bakı: Elm, 1999, 304 səh.

5. Лекции в Бакинском славянском уни­вер­си­тете. (Akademik A.Mirzəcanzadə ilə birlikdə). Bakı: Mütərcim, 2003,

6. Русский язык в Азербайджане. История, Сов­ременность, Перспективы. (İ.Həmidovla birlikdə). Bakı: Kitabaləmi, 2005.

7. Тайный "Деде Коркут". Bakı: Mutərcim, 2006

8. Mif­dən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. Bakı: Mütərcim, 2009.

9. "Gəlin azərbaycanca danışaq"  fransız  (Par­lons Azerbaidjan ais.L'Harmattan, 2008, Mi­şel Malerblə həmmüəl­lif),  rumın (SaVor­bim Azerbaidjana. İdeea Euro­peana,­ Buxa­rest 2010), ərəb (Abu Dabi, 2012, Ahmad Sami Elaydi ilə həmmüəllif) və macar (Budapeşt, 2011, Kenesey Mariya həmmüəllif) dillərində.

10. Azərbaycan dilində mürəkkəb sintəktik bütövlər. Bakı: Mütərcim, 2016.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. AMEA-nın həqiqi üzvü

2. Türk Dil Qurumunun həqiqi fəxri üzvü

3. Ukrayna Beynəlxalq Kadr Akademiyasının həqiqi üzvü (akademiki)

4. Rus PEN-klubunun (Moskva) üzvü

5. Moskva Şəhər Pedaqoji Universitetinin fəxri doktoru

6. Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, müəl­lim (2000-2014 ci illər)
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun sədri, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri, yazıçı – bədii əsərləri dünyanın 20-yə yaxın ölkəsində  çap edilib.
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi

2. Rusiya Federasiyasının Puşkin medalı ( 2007-ci il)

3. Humay mükafatı (2007-ci il)

4. 525-ci qəzetin “İlin romanı” adlı mükafatı

5. 525-ci qəzetin monitorinq qrupunun “İlin ədəbiyyat adamı” (2009-cu il)

6. Azərbaycanla Çexiya arasında münasibətlərin inkişafında mühüm roluna görə “Karl Kramej” medalı

7. Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinski tərəfindən bu dövlətin “Böyük Xaç” kavaler ordeni (2009-cu il)

8. Polşanın müsbət simasının formalaşmasındakı mühüm xidmətlərinə görə Polşa Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Xüsusi Diplomu

9. Dədə Qorqud Milli Fondunun “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” (2010-cu il)

10. “Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalının “Vətən övladı” qızıl medalı

11. III Nəsimi Milli Ədəbiyyat Müsabiqəsində “Yarımçıq əlyazma” romanına görə “Son 10 ilin ədəbi əsəri” mükafatı (2010-cu il)

12. Sofiya Universitetinin ali mükafatı – «Mavi Lent Fəxri Nişani» (“Honorary Blue Ribbon İnsignia”) (2013-cü il)

13. İtaliyanın Skanno mükafatının ədəbiyyat üzrə xüsusi prizi (2015-ci il)

14. “Qızıl Delviq” mükafatı (2016-cı il)

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Admi­nist­ra­siyası,
Bakı, AZ1066, İstiqlaliyyət küçəsi, 19, “Prezident Sarayı”.
Vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət mü­şa­viri
Xidməti tel. (+994 12) 4972589
Mobil tel . (+994 50) 2165262
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu k.abdulla1950@gmail.com