Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Siyaqut kəndi   
Təvəllüdü 22.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.15; 06.01.05

Genetika və seleksiya və toxumçuluq

Naxçıvan MSSR-də ərik genefondunun qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.05

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifadəsi və qorunması (Cormobionta üzrə)

Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


2007

Botanika

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Botanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 230
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 25
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2; 2
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


6

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan MR-in flora və fauna biomüxtəlifliyinə daxil olan nadir növlər, onların təbiətdəki müasir vəziyyəti, mühafizəsi və səmərəli istifadəsinə dair elmi- tədqiqat işləri aparılmışdır.

Naxçıvan MR florasında ali bitkilərin müasir vəziyyəti öyrənilmiş, Naxçıvan MR-in ilk dəfə olaraq ali bitkilər üzrə flora spektri hazırlanmış, ərazidə mövcud növlərin müasir vəziyyəti araşdırılmış, təbii  ehtiyatı bol olan mindən çox bitki növündən, təqribən 700-dən çoxunun dərman və ya texniki bitki kimi istifadə imkanları göstərilmiş, endemik, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitki növləri müəyyənləşdirilərək, onların qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanılaraq, Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabı hazırlanılmışdır. Ərazi florasına 100-dən çox bitki növü, cinsi və fəsiləsi əlavə edilmişdir ki, onlardan da 3 növü Qafqaz florası üçün yenidir. Zəhərli və ofissinal dərman bitkilərinin yayılma zonaları və təbii ehtiyatı müəyyənləşdirilmişdir.

Naxçıvan MR-in fauna biomüxtəlifliyinə daxil olan onurğalı heyvanların müasir vəziyyəti öyrənilmiş, Naxçıvan MR-in ilk dəfə olaraq onurğalı heyvanları üzrə fauna spektri hazırlanmış, ərazidə nadir növlərin müasir vəziyyəti araşdırılaraq Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabı hazırlanılmışdır. Nadir növlərin mühafizəsi və bərpasına dair tövsiyələr verilmişdir.

Hazırda flora biomüxtəlifliyinin tətbiq yönümlü növlərinin tədqiqinə dair araşdırmalar aparılır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Səfərov Y.B., Talıbov T.H. Naxçıvan MSSR-də biosferin mühafizəsi. Bakı: Azərnəşr, 1983, 97 s.

2. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması. Bakı: Elm, 2001, 192 s.

3. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-də flora biomüxtəlifliyinin əmələgəlməsi və formalaşması//Azərb. Respublikasının ''Təhsil'' cəmiyyəti, Bilgi dərgisi. Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2002, № 1, s. 71-76

4. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyəti// Azərbaycan Milli EA Məruzələri, c. 58, № 1-2, Bakı: Elm, 2002, s.148- 154

5. Talıbov T.H. Naxçıvan MR biomüxtəlifliyinin istifadə perspektivi /Naxçıvan MR-in flora və faunasının tədqiqinə həsr olunmuş elmi konfrans materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2002, s. 8- 12

6. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyinin endemik bitkiləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan:Qeyrət, 2003, № 10, s. 55-61

7. Talıbov T.H. Naxçıvan MR ərazisində botaniki tədqiqatlar tarixi. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Nurlan, Bakı, 2005, s. 23- 28

8. Naxçıvan Ensiklopediyası. İstambul: Bakanlar mediya, 2005, Cild I, 356 s., Cild II, 376 s. Müəlliflər qrupu ilə birgə

9. Talıbov T.H., Məmmədli T.B. Azərbaycanca-latınca- türkcə qısa biologiya terminləri lüğəti. AMEA Terminologiya Komissiyasının qərarı ilə nəşr olunur (№ T/2 11.02.2005), Bakı:"MBM" MMC mətbəəsi, 2005, 88 s.

10. Hacıyev V.C., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası bitkiliyi (Bitkiliyin tipoloji vahidləri). Naxçıvan MR Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2005 (Xəritə)

11. Talıbov T.H.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı. Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan: Əcəmi, 2006, 211 s.

12. Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B., Məmmədov E.N., Talıbov S.T. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s.

13. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 48 s.

14. Talıbov T.H., Vəlisoy A.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının çılpaqtoxumlu bitkiləri. Bakı: "MBM" mətbəəsi, 2007, 72 s.

15. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. The encyclopedia of Nakhchivan monuments. AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan: Bakanlar Medya, 2008, 521 s. Müəlliflər qrupuilə birgə

16. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 364 s.

17. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər üzrə). Naxçıvan: Əcəmi, Cild II, 2010, 678 s.

18. Talıbov T.H., Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 586 s.

19. Talıbov T.H., Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu. Bakı: Afpoliqraf, 2013, 155 s.

20. Bağırov O.R., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gias və albalı sortları. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 180 s.

21. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Red. heyətinin üzvləri: Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s. Müəlliflər qrupu

22. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri. Red. heyətinin üzvləri: Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq- Qərb nəşriyyatı, 2013, 680 s. Müəlliflər qrupu

23.Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası – Polypodiophyta. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 152 s.

24.Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. və b. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2014, 432 s. (30 xəritə)

25.Talıbov T.H., Ələbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası – Bryophyta. Bakı: Viktoriya mətbəəsi. 2015,196 s.

26.Talıbov T.H., Nəsirova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası – Campanulaceae. Naxçıvan:Əcəmi, 2015

27.Məmmədov T.S., İsgəndər E.O., Talıbov T.H., Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF) Qafqaz Ekoregional Şurasının üzvü (2006-2016)
Pedaqoji fəaliyyəti 1974-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində (NDU) müəllim. Hal-hazırda NDU-nun  Botanika kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti

-      AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində 2417.01 – Botanika və 2307.01 – Fiziki kimya ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün fəaliyyət göstərən FD.01.252 Dissertasiya Şurasının sədri kimi Şuranın bütün iclaslarının təşkili və aparılmasında iştirak edirəm.

-    2005 - 2015-ci illərdə 12 saylı Şərur Seçki Dairəsindən III, IV və V çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilmiş və hal-hazırda deputat kimi fəaliyyət göstərir
Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı. 04. 10.1999

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı. 21.02. 2009

3. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı. 22.02. 2014

4. Azərbaycanın Respublikasının Əməkdar elm xadimi. - 03.08.2009

5. Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar Yubiley qızıl medalı
İş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan MR, Babək 10
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 36) 5450501 
Mobil tel . (+994 50) 3393886; (+994 70) 2112881 
Ev tel. (+994 36) 5453711 
Faks (+994 36) 5454622 
Elektron poçtu t_talibov@mail.ru