Vəliyev Zəki Abdulla oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 15.02.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.14  -  (yeni 25.20.01)

Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. (yeni – bərk faydalı  qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. minerageniya)

Levçay sürmə-civə filizi sahəsinin yataq və filiz təzahürlərinin yerləşmə qanunauyğunluqları və formalaşma şəraitləri (Kiçik Qafqaz)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

18
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri O, Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin civə, sürmə-civə, civə-qızıl və s. yataqlarının məkan və zaman əlaqələrinin qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. Elmi fəaliyyəti filiz geologiyasına tətbiq edilə bilən kosmik tədqiqatları materiallarının interpretasiyası ilə bağlıdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Sürmə-mərgümüş-civə formasiyası. “Kiçik Qafqazın və İranın strukturunda ofiolitlərin geodinamikası” k.-ında. 288-368 s. (həmmüəllif T.Ab. Həsənov) (rus dilində)

2. Kiçik metalların – civə, sürmə və mərgümügün yataqları. 22«Azərbaycan geologiyası», VI cild, «Faydalı qazıntılar», Bakı «Nafta-press» nəşriyyatı, səh. 304-331.( həmmüəllif Y.C.Zamanov) (rus dilində)

3. Dağ-qazıma işləri zamanı xarici amillərdən süxurların fiziki və texnoloyi asılılığı. Dağ-geoloji jurnal, 2006, №2(8), səh. 3-!0. (həmmüəlliflər; Ramazanov V.G., Əfəndiyeva Z.C.) (rus dilində)

4 .Kiçik Qafqazın Göyçə-Əkərə metallogenik zonasında civə və sürmə-civə yataqlarının zaman və məkanca paylanması. «Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri» kitabında, Bakı, 2007, səh. 226-342.

5. Filizyerləşdirici süxurların geokimyəvi xüsusiyyətləri və onların gizli filizləşmənin proqnozlaşdırılmasında rolu (Levçay filiz sahəsi timsalında). Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi, «XX1 əsrdən baxış» kitabında, Bakı, 2007, səh. 293-302.

6. Kiçik Qafqazın Sevan-Əkərə  zonasının metalloqeniya problemləri. AMEA xəbərləri, «Yer elmləri» seriyası, 2008, № 1, səh. 55-66.( həmmüəlliflər;A.C.İsmayıl-Zadə, E.N.Emelyanova, Y.N.Lətifova) Rus dilində.

7. Dərinlik yarıqları və onların Yerin deqazasiyasında rolu. Ümümrusiya, Yerin deqazasiyasına: geodinamika, geoflüidlər, neft, qaz və onların paragenezisinə həsr olunmuş konfransın materialları. Moskva, 2008, (həmmüəllif H.T.Haqverdiyev). (rus dilində)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsi

2. Azərbaycanın Paleontologiya Cəmiyyəti

3. Azərbaycanın Mineralogiya Cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti 1988-ci ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetində əvvəlcə «Faydalı qazıntılar» kafedrasında «Faydalı qazıntıların axtarış və kəşfiyyatı», «Yataq və filiz sahələrinin strukturları», «Elmin müasir problemləri», «Plitələr tektonikası və filizəmələgəlmə», sonra isə «Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya», kafedrasında  «Distansion zondlaşdırma», «Hidrosferin aerokosmik tədqiqatları» və s. tədris edir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141-45. 217 
Mobil tel. (+994 50) 5901049 
Ev tel. (+994 12) 5382920 
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu zekiveliev@ramler.ru