Rzayev Firudin Həsən oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Xoşkeşin kəndi 
Təvəllüdü 21.12. 1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (indiki Slavyan Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


57.06.01

Filologiya

Əlincə çayı vadisi toponimlərində türk layı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

163

 

31

 

121

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan toponimik sistemində e.ə. VI-I minilliklərlə bağlı etnooykonimlər qədim türk sözlükləri Böğazköy, Eblait, Assur, Axiyava, Hett, Urartu yazılarına istinadən müəyyənləşdirilmiş və etimolojii zahları vermişdir. Qədim Naxçıvan ərazisi-Naxər ölkəsinin e.ə. VI-I minilliklərə aidliyi Misir firounu III Tutmosun salnamə yazıları və antik müəlliflər Herodot, Ammian Marseli, Strabon, İosif Flavi, K.Ptolomey və b.,) əsasında dəqiqləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi. Bakı:Nurlan, 2006, 240 s.

2. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən (e.ə. VI-III minilliklər), Ic. Bakı: ADPU, 2013, 529s.

3. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən (e.ə. II-I minilliklər), II c. Bakı: ADPU, 2017, 588 s.

4. Rzayev F.H. Naxçıvan makrotoponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı: ADPU, 2019, 244 s.

Həmmüəllif olduğu əsərləri

5. Naxçıvan ensiklopediyası I cild. Naxçıvan 2005, 361 s.

6. Naxçıvan ensiklopediyası II cild. Naxçıvan 2005, 381 s.

7. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Naxçıvan 2008, 521 s.,

8. Naxçıvan tarixi. I c. Naxçıvan: Əcəmi, 2013,452 s.

9. “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” Tarixi, coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan: Əcəmi NPPB, 2017, 462 s.

10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. II cild. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 384 s.

11. Rzayev F.H. M.ö. minilliklər Naxçıvan əhalisinin etnogenezində qədim   Türükkü boyları// Bilimsel Eksen, № 1. Ankara: BRC Basım Evi, 2100, s. 119-127, 184 s.

12.Rzayev F.H. Naxçıvanlıların etnogenezi tarixində proto As türkləri (Naxçıvan etnooykonimləri əsasında).//Humanitar və Təbiiyyaat elmlərinin aktual problemləri. ISSN 2073-0071. Moskva: Litera, 2012 s. 132-136, 279 c.

13.Rzayev F.H. Naxçıvanlıların etnogenezi tarixində Naxər türkləri//Avropa xalqlarının qədim etnik tarixi. Kiyev: VAK Ukraina 2013, № 41, ISSN 2309-9356, с. 132-136, 279 с.

14. Rzayev F.H.. Mixi yazı və tədqiqatlarda Hürrü türkləri və Naxçıvan ərazisi// Dünya və Elm № 7 (35), Krasnoyarski: Elmi Məlumatlar Mərkəzi, 2016, Том 2, № 7 (35), s.1446-1464, 1511 s. İmpakt-faktorlu jurnal.

15. Rzayev F.H. Naxçıvanda e.ə. yaşamış As, Naxər, türükləri ilə bağlı etnooykonimlər.// Humanitar və dəqiq elmlərin aktual № 07 (iyul) II bölmə, Moskva: Litera 2017, s. 40-45, ISSN 2073-0071.                       

16. Rzayev F.H. Qədim mənbələrdə Kəngərlər və onların Naxçıvandakı izləri//Türk araşdırmaları/Ədəbiyyatda rus dili araşdırmaları jurnalı (Nəşriyyatçı: Teylor &Fransis), 19-cu cild, 2018, 3-cü buraxılış, s.121-127

17. Rzayev F.H. Naxçıvanda prototürklər və onların tarixi köçləri// Ukraina Milli Universitetinin Şərqi Vladimir Elmi kafedrası. Virtus. Elmi əsərləri İmpakt faktorlu jurnalı.  24, May, 2018,  с. 149-153, 238 s. ISSN   2410- 4388

18. Rzayev F.H.Hıfzının ana yurdu Kağızman isminin tarihi ve etimolojik                acımı/Ölümünün100 yilinda kağizmanli Hifzi. (7- 09 Nisan 2018 uluslararasi sempozyumunun bildirileri).İstanbul:Topkapı/Akademi Ajans Matbaa Davutpasa Mahallesi Güven ĠĢ Merkezi No: 230, 2018,s. 566-570, 888 s.

19. Firudin Rzayev, Doç.Dr Əski yazılarda kuti, lulubi türkləri və onların Naxçıvan, Iğdır yer adlarında izləri//Tarih ve kültür ekseninde Orta Aras  havzası Uluslararsı sempoziumu (17-19 kasım, 2016 Nahçıvan). Ankara: Atatürk  araştırma merkezi Tusi, 2018, №1, s. 539-555.

20. Rzayev F.H. Qədim Naxçıvan xalçalrinda prototürk damğa, yazi işarələrivə islam mədəniyyəti əlamətləri/ Naxçıvan: İslam mədəniyyətinin paytaxtı.  (07-08 sentyabr 2018-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları)   Naxçıvan: Əcəmi, 2019, s.109-115, 158 s.

21. Rzayev F.H. Naxçivanda m.ö.  yaşamiş Partagen prototürkləri ilə bağli  etnooykonimlər//Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2 (110). Bakı: BDU Filfak, 2019, 370148, Z.Xəlilov, 23, İSSN 2218-7588,  E- İSSN 2219-5513,  s.108-111, 476 s.                                      

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1977-2004 cü illər Culfa rayon Xoşkeşin kənd orta məktəbində Rus dili, 2004-2015 ci illər Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbayca dili müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Naxçıvan Bölməsinin Fəxri Fərmanı və 2018-ci ildə İlin Alimi   
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76, Az 7000
Vəzifəsi Onomastika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4648298 
Ev tel. (+994 36) 5463952 
Faks  
Elektron poçtu firudinrzayev@gmail.com