Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 30.04.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

Folklor mətnlərində adların semantikası (Naxçıvan folkloru əsasında)

5719.01

Folklorşünaslıq

Folklor mətnlərində adların semantikası (Naxçıvan folkloru əsasında)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36  məqalə

 

7 məqalə

 

2 məqalə
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvandan toplanmış folklor mətnlərinin toplanması, tədqiq edilməsi.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Oğuz-türk folklorunun qiymətli nümunəsi// El sözü, 2006, № 1-2 . s. 8-9.
 2. Dədə Qorqud dastanlarında tarixi adlar// Azərbaycan Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar. XXXIII, Bakı: Səda, 2007.s.13-15.
 3. Dədə Qorqud kitabında və Oğuznamələrdə Kəngərlilər və onların folklor semantikası. Dədə Qorqud, 2007, № 4. s. 24-28.
 4. “Kanqlı” kəlməsinin folklor semantikası// Huma­ni­tar elmlərin öyrənilməsinin aktual prob­lemləri,  2007 № 6.  s.86-89
 5. Naxçıvan folklorunda Əshabi-kəhf rəvayəti: Semantik şərh // Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri,  2008, № 1. s.126-132
 6. Dədə Qorqud boylarının yer yurd yaddaşı// Folklor və etnoqrafiya. Beynəlxalq elmi jurnal,  2009№  3. s.80-84.
 7. Naxçıvan folklorunda Əshabi-kəhf rəvayəti// “Yol” Bilim Kültür Araşdırma dergisi. Nahçı­van özel sayısı. Türkiye, Ankara, 2009 №30. s.287-290
 8. “Kəngərli” kəlməsinin sözaçımı // Folklor və etnoqrafiya. Beynəlxalq elmi jurnal, 2010 № 2. s.70-74.
 9. Naxçıvan diyarında Kəngərli etnotoponimi və onun semantik şərhi// Naxçıvan Dövlət Univer­siteti. “Elmi əsər­lər”, Humanitar elmlər seriyası, 2010 № 2. s. 154-156
 10. Naxçıvan diyarında qədim tayfalar və semantik şərhlər // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi –nəzəri jurnal. Bakı Dövlət Universiteti. 2010№ 3 (74). s.192-193
 11. Ulu dastanımızda adlar və semantik şərh// Naxçıvan Dövlət Universiteti. ”Xəbərlər”  2010, № 5.s 145-147.
 12. Dede Korkut destanlarında yer adları // “Değirman”. Düşünce ve  edebiyyat  dergisi, Türki­ye, Sakarya,  2010 № 21. s.156-158.
 13. Naxçıvan diyarında bəzi tarixi adların və yerlərin semantik şərhi// AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”i ictimai və humanitar elmlər seriyası. Cild 6, 2010 № 3.s. 348-253.
 14. Tarixi abidə Gəmiqaya: Rəvayətlər və semantik şərhlər// Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi –nəzəri jurnal. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2010№ 4 (75).s. 233-235
 15. Naxçıvanda İlanlı dağı, Əlincə qalası ilə bağlı rəvayətlər və semantik şərhlər// AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i ictimai və hu­ma­nitar elmlər seriyası. Cild  7,  2011, №  2. s. 173-179.
 16. Naxçıvan  folklorunda İlanlı dağla bağlı mətnlər // Yarpaq. Fərhəngi, ədəbiyye-yi ectemai turki-farsi. İran, Xorasan, sal-e çəhardohom, 1390-Payız. 
 17. Следы сказания, легенды Ноя и семанти­ческие коммен­тарии // Молодой ученый (№2 (37), февраль 2012 г. Россия, Чита.
 18. Bəhruz Kəngərli əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərimizə realist baxış // AMEA Naxçıvan Böl­məsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat  İnstitutu, Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan 2012, № 2, s.87-90.
 19.  İlanlı dağı və Əlincə qalası ilə bağlı rəvayətlər // AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan 2013, № 2, s. 35-38.
 20. Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi. AQRA Elmin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. http://www.aqra.az/index.php/az/elm/azaerbaydzan-milli-elmlaer-akademiyas-n-n-nakhch-van-boelmaesi-vae-nakhch-van-doevlaet-universiteti/520-nakhdzhivan-boelzhaesindae-du
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il. 
Digər fəaliyyəti  Müəllim. 
Təltif və mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclərinin təltif edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri cənab Vasif Talıbovun Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə” nişanı ilə təltif edilmişəm.
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. 
Vəzifəsi Folklorşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3407322 
Ev tel. (+994 36) 5450566 
Faks  
Elektron poçtu ekrem.h@mail.ru