Əliyeva Nuray Yadigar qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası,  Naxçıvan şəhəri   
Təvəllüdü 22.09.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120   


30

 

2      

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələrini əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb etmiş, bu mövzuda dünyanın müxtəlif yerlərində monoqrafiyalar, kitablar, məqalələr çap etdirmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.

2. Фразеология Нахчыванского диалекта. Almaniya, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 68 s. 

3. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti (Ə.Quliyevlə birlikdə). Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 295 s.

4.  Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası. Naxçıvan, Əcəmi: 2018, 201 s.

5. Nahçıvan ağızlarının sözcük bilimi. Ankara: Gece Akademi, 2019, 178 s.

6.  On the Shahbuz accents of the Azerbaijani language // Asian  Social Science. Canada: 2011, №12, səh.192-194.

7.  Aras havzasındakı bölgelerin şivelerine bir bakış // II Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu. Iğdır, 13-15 dekabr, 2011, səh.587-591.

8. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Xüsusi buraxılış. Naxçıvan: 2013, səh.232-237.

9.  Naxçıvan dialektində köməkçi nitq hissələrinin linqvistik xüsusiyyətləri // NDU Emi əsərləri. Humanitar seriya. Naxçıvan: 2013, №1 (52), səh.75-79.

10. Məmməd Araz yaradıclığında dialekt sözlər // “Naxçıvan” jurnalı, 2013, № 27, səh.114-120.  

11.  Overall review of vocabulary of Nakhchivan dialect // International Journal of Science and Research (IJSR). India, Volume 4 Issue 4, April 2015, p. 937-939.

12. Naxçıvan dialektində frazeoloji birləşmələr // “Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” 16-17 oktyabr 2015, Naxçıvan, Naxçıvan Universiteti, s.127-128.

13. Multikultural cəmiyyətdə ana dilinin qorunması (Azərbaycanın timsalında) // XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri. Gənclərin beynəlxalq elmi forumunun materialları. Gəncə 10-14 oktyabr 2016, s.301-302.

14. Смысловые группы слов в Нахчыванского диалекта // «Проблемы теории лингвистики и лингводидактики в период глобализации» Ташкентский Государственный Университет Узбекского Языка и Литературы имени Алишера Навои, Daşkənd, 16 may, 2017, səh.56-62.

15. Naxçıvan dialekt və şivələrinin leksikasında xalçaçılıqla bağlı sözlərin linqvistik təhlili // Azərbaycan xalçaları. Bakı: 2018, cild 8, № 25, s. 66-74.

16. Naxçıvan dialekt və şivələrində və Iğdır ağızlarında saitlərin əvəzlənməsi // Tarih ve kültür ekseninde orta Araz havzası uluslararası sempozyumu. 17-19 kasım 2016. Ankara: 2018, s. 903-917.

17. Архаизмы в словарном составе Нахчыванских диалектов и говоров // Вестник Дагестанского Государственного Университета. Серия2: Гуманитарные науки. Махачкала:2018, № 2, c.69-74.

18. Nahçıvan ağızlarında bazı ortak türkçe akrabalık kelimeleri hakkında // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji dergisi. 22-ci cilt, 2-ci sayı, eylül, 2018, s.1-14.

19. The words entering Nakhchivan dialects and accents from the russian and european languages // International Journal of Word Art. Toshkent, 2018, vol. 4, issue 4, pp. 20-25.

20. The investigation problems of the dialects and accents of Nakhchivan // Ponte journal,July 2019, Volume 75,  Issue 7, p.67-74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1999-2004-cü illərdə İ.Səfərli adına Naxçıvan şəhər 1 №li orta məktəbdə müəllim; 2010-cu tədris ilindən Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim.  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2015-cil ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi tərəfindən İlin alimi fəxri adı; 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən elm sahəsində səmərəli fəaliyyətə görə Diplom.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76.  
Vəzifəsi Dilçilik şöbəsinin müdiri  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 8659809   
Ev tel. (+994 36) 5447666   
Faks  
Elektron poçtu naliyeva22@mail.ru