Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri  
Təvəllüdü 09.07.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

CuİnS2yarımkemirici birləşməsinin fotoelektrik, optik və elektrik xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

3

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri CuİnS2birləşməsinin alınmasında çox vaxt və enerji tələb edən mürəkkəb sintez prosesi əvəzinə daha sadə və ucuz başa gələn onun su mühitində çökdürülməsi üsulu işlənib hazırlanmışdır.

Bu birləşmədə ilk dəfə olaraq yaddaş effekti və qalıq keçiricilik hadisəsi müşahidə olunmuşdur.

Udma spektrindən udulmada içtirak edən optic keçidlərin müəyyən edilməsi üçün üsul təklif olunmuşdur.

CdS/CdTe əsasında günəş elementi alınmasında yeni üsul -CdS-in CdTe-a transformasiyasi üsulu tətbiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. InSb-da ikifotonlu udmanın ikişüalı xətti dixroizminin tədqiqi. // Phys.Stat.Sol. (b), 1980, 102, p. 383-391 (ingiliscə)
  2. Udma spektrindən yarımkemiricinin optik keçidlərinin müəyyən edilməsi mərhələləri və onların CuİnS2 monokristalına tətbiqi. // ”Fizika 2005” məqalələr toplusu, Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, Elm, 2005, səh.695-697
  3. n-GaP/p-CuİnS2 heterokeçidində fotovoltaik effekt // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2005, №11 (31), с.46-47 (rus dilində).
  4. Cuİn2S4-nin alınmasında yeni üsul.   //Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2006, №11(43), с.84-85. (rus dilində)
  5. Cu2ZnSnS4 birləşməsinin su mühitində alinmasinda cink faktoru. // AMEA Naxçıvan Bölməsi, “XƏBƏRLƏR”, 2011,  № 2, s. 243- 247.
  6. CdS nazik təbəqəsinin CdTe-a transformasiya prosesinin tədqiqi. // 9th International conference on Technical and Physical Problems on Electrical Engineering, (ICTPE - 2013), Isik Universitу, Istanbul, Turkeу, 2013, pp. 314-316  (ingiliscə)
  7. CdS/CdTe əsasinda günəş elementləri hazirlanmasinda yeni  üsulun tətbiqi //AMEA Naxçıvan Bölməsi, XƏBƏRLƏR, №2, s. 215-219.
  8. Kimyəvi çökdürmə yolu ilə alinmiş  PbS nazik təbəqəsinin  optik xassələri. //akad. H.M.Abdullayevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans, Bakı, 4 iyul 2013, ”FİZİKA” vol. XIX, №2, s.126-128.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Naxçıvan s. H.Əliyev pr.35 
Vəzifəsi Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 36) 5455746 
Mobil tel. (+994 50) 4283681 
Ev tel. (+994 36) 5457709 
Faks  
Elektron poçtu mamedhuss@mail.ru