Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 27.06.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.02. 

Elmi kommunizm nəzəriyyəsi

SOV İKP-nın milli siyasətini saxtalaşdıran burjua alimlərinin tənqidi. (Sovet Şərq respublikalarının materialları əsasında)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.01.

Tarixi materializm nəzəriyyəsi

SOV İKP-nın milli siyasətini öyrənən türk sovetoloji kosepsiyaların fəlsəfi təhlili.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38 (2 monoqrafiya, 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, 1 tədris proqramı)


12  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri Fəlsəfənin mühüm sahələrindən sayılan insan problemi, milli münasibətlər və milli ideologiya, münaqişələr və ziddiyyətlər problemləri sistemli və kompleks şəkildə işlənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. “Təbii-elmi idrak və insan dünyası”. Müştərək, “Təknur”, Bakı

2. SSRİ-də milli münasibətlər türk alimlərinin gözü ilə. Monoqrafiya «Elm», Bakı, 1990,12 ç.v

3. Azərbaycanda milli hərəkat ideyalarının yaranması və tarixi təkamülü (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri). müştərək. Metodik vəsait Bakı: «N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin nəşriyyatı», 1994, 8 ç.v.

4. Fəlsəfədə ziddiyyətlər və münaqişələr problemi. Dərs vəsaiti “Nafta-Press”. Bakı, 2000 3 ç.v.

5. Konfliktologiya fənninin tədrisi metodikası. Metodik vəsait “Nafta-Press”: Bakı, 2001, 5 ç.v

6. Fəlsəfənin tədrisinə dair metodik materiallar və tövsiyyələr Metodik vəsait (Aspirant və disertantlar üçün) AMEA –nın fəlsəfə kafedrası. “Elm” 2001 6 ç.v.

7. Ziya Göyalpın fəlsəfəsində milli məsələ. Məqalə. Ümumdünya filiosoflarının XVIII konqresinin materialları. Brayton-(İngiltərə)- Moskva, 21.08.1988. SSRİ EA Fəlsəfə İnstitutu, 1988 0.5 ç.v. rus dilində

8. Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixi inkişafında mənəvi dəyərlərin rolu. Məqalə. Dünya sivilizasiyası sistemində Türkmənistan və Şərq xalqlarının tarixi-mədəni irsi adlı beynəlxalq-elmi konfransının materialı. Aşqabad, 2003 0.2 ç.v, rus dilində

9. Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə bağlı fəlsəfi baxışların tənqidi. Məqalə Elmi-texniki tərəqqi və gənclik. Elmi əsərlərin toplusu., Xalq təsərrüfat akademiyasının nəşriyyatı. Moskva, 1982 0.5 ç.v, rus dilində

10. Sosializmdə milli münasibərlər və müasir qərb nəzəriyyələri Məqalə SSRİ EA Fəlsəfə İnstitu¬tunun toplusu və nəşri. Moskva 1986 0.5 ç.v, rus dilində

11. Şərq xalqlarının milli mədəniyyətlərinin inkişafında Qərb tədqiqatlarının rolu. Məqalə Sosial idrak nəzəriyyəsinin aktual problemləri adlı toplu. SSRİ EA Fəlsəfə İnstitutunun nəşri, Moskva 1987 0.5ç.v, rus dilində

12. Политическая культура Азербайджана в информационную эпоху. Məqalə Вестник Евразийской Академии Административных Наук // №3 2008, Москва. Ст. 26-28 0,5 п.л

13. “Идеи государственной независимости в политическом наследии Гейдара Алиева”. Məqalə. Взаимодействие культур и условиях глобализации. Материалы международной научной конференции. М; 2010.стр. 62-64, 527 стр.

14. А.З. Мустафаев, К.Й. Аббасова Императивы творчества гармонии в проектировании человекомерных систем: мат. межд. науч. конф., г. Минск, 15-16 ноября 2012 г./Ин-т философии НАН Беларуси; научн. ред. совет: А.А. Лазаревич [и др.] – Минск: Право и экономика, 2013. – С. 289-292. [ISBN978-985-552-232-5].

15. Fəlsəfi mədəniyyət tarixində insan problemi:müqayisəli təhlil. Məqalə. Müasir mərhələdə sosial fəlsəfənin aktual problemləri. Məqalələr toplusu. AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu sosial fəlsəfə şöbəsi.Bakı, 2011. 1 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1983-2003-cü illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində, N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunda, Azərbaycan Müəllimlərin Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda, İdarətmə Akademiyasında, Bakı Dövlət Universitetində, “Odlar Yurdu” və “Avrasiya” adlı özəl ali məktəblərində, AMEA-nın Reyasət Heyətinin nəzdində yerləşən fəlsəfə kafedrasında. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Sosial fəlsəfə şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5386300 
Mobil tel. (+994 50) 3761812 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mustafayev.azer54@gmail.com