Əsədova Afaq İsa qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Yexeqnadzor rayonu   
Təvəllüdü 15.05.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.03; 10.01.08

Dünya ədəbiyyatı, mətnşünaslıq; Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri   

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5715.01; 7211.01.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid; Estetika

Təsəvvüfdə və postmodernizmdə insan və sənət problemi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

10

 

10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 4 monoqrafiya, 2 cildlik , AMEA-nın məlumat kitabı I və II cildlərinin tərtibçisi ,  “AMEA prezidentinin mətbuat  işləri üzrə köməkçisi (1999), AMEA Rəyasət Heyəti Elmi informasiya şöbəsinin elmi rəhbəri (2001), Elm qəzetinin baş redaktoru, “Azərbaycan və azərbaycanlılar” jurnalının baş redaktorunun müavini (2001).beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının baş redaktoru, internetdə iki saytın elmi rəhbəri. 
Elmi əsərlərinin adları

1.Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri. Monoqrafiya, Bakı: “Elm”, 2006. s. 274.

2. XIX Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyatı (ekoller, teorik ve metodolojik tartışmalar). Monoqrafiya. İstanbul, İQ Kültür Sanat Yayınçılık, 2008. s.198.

3.Ədəbiyyatlaşan dünya. Monoqrafiya. Bakı, “Elm”RNPM, 2014.s. 380.

4.Edebiyatlaşan dünya. Monoqrafiya. Dünyayı Yeniden anlama ve kurma girişimi. İstanbul. Kabalçı yayınçılık: 109, 2015. s.271.

5. Avropa ədəbiyyatşünaslığında peşəkar ədəbi tənqidin ilk metodoloji istiqamətləri: müqayisəli-tarixi metod.// Azərbaycan EA-nın Xəbərləri (Ədəbiyyat, dil, incəsənət seriyası), Bakı: Elm, 2000, № 3-4. S.85-95.

6. Azərbaycan ədəbi fikrinin incisi. // Professor Aida İmanquliyevanın rus dilindən tərcümə edilmiş “Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri” monoqrafiyasına ön söz. Bakı: Elm, 2003, s. 3-14.

7. Qərbin və Şərqin mərkəzində yerləşən Azərbaycan modeli. // “Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr” (Aida İmanquliyeva-65, beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı: Elm, 2004, s.9-23

8.Avropa ədəbiyyatşünaslığının ədəbi-mədəni genezisi.// Azərbaycan MEA-nın xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), Bakı: Elm, 2005, № 4, s.64-75.

9.Avropa ədəbiyyatşünaslıq ənənələrinin müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülünə təsiri və tədqiqinin əhəmiyyəti. // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Bakı: BDU nəş., 2005, № 4, s.101-119.

10. XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri. Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Bakı, 2006

11.Bədii-bioqrafik metod Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqaməti kimi. // “Azərbaycan və azərbaycanlılar” jurnalı. Bakı: Nurlan, 2006, № 1-4, s. 45-52.

12. Мцасир расионал елмин бющраны вя Ибн Яряби тялими. // İşraq (İslam fəlsəfəsinin il dönümü) Moskva: Slavyan mədəniyyətlərinin dili, № 1, 2010 (Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu, İran Fəlsəfə İnstitutu), s. 479-486

13. Müasir elmin inkişaf xüsusiyyətləri. // “AMEA-nın Məruzələri” jurnalı, № 3, cild LXII, Bakı, “Elm”, 2011, s.140-144 14. Mahmud Erol Kılıç,Sufi ve şiir. //Tasavvuf,N 27, İstanbul.2011,s.417-421.

15. Love as a Path to Salvation. // İshraq (Islamic philosophy yearbook), Moskva, Vostochnaya Literatura Publishers, № 2, 2011, pp. 606-612-719p.

16. Azərbaycan ədəbiyyatı və təsəvvüf. // “Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr” (Professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq İbnül-Ərəbi Simpoziumunun materialları), Bakı, “Elm”, 2010, s. 156-164.

17. Ешг - бяшяриййятин хилас йолудур. // "Azərbaycan və azərbaycanlılar" jurnal, № 1-2 (cild 105-106). Bakı: Nurlan, 2010, s. 32-37.

18. Azərbaycan ədəbi fikrinin incisi//Ön söz.Aida İmanquliyeva. Gibran, Reyhani və Nuayma (Şərq-Qərb əlaqələri, XX əsr əvvəli ərəb ədəbiyyatında). Oxford: Daxili Farne Press, 2009, p.ix-xv

19. Sufi və seir.//Ədəbiyyatlaşan dünya, Bakı, 2014, s. 345-352.

20. Gerçəkliyin dərkində insan amilinə münasibətdə təsəvvüf və müasir elmi təfəkkür, mistik və müasir elmi idrak.Waliay jurnal 3-(si): 320-324,2014-ci il. (www.Waliaj.com) issn 1026-3861.

21. Azərbaycan ədəbiyyatında təsəvvüf.//Ədəbiyyatlaşan dünya, Bakı, 2014, s.311-322.

22.Eşq bəşəriyyətin xilas yoludur, //Ədəbiyyatlaşan dünya.Bakı. 2014.s.323-332.

23. Tasavvufta kamil insan etkeni postmodernizm- dünyayi yeniden anlama ve düzenleme çabasi. İstanbul, 2015,İQ Kültür Sanat Yayıncılıq, 2015, 198 seh.

24. Postmodernizm-Ədəbiyyatlaşan dünya. "Dr. Heather Walton Qlazqo Universiteti, Uk İcraedici Edebiyat və Teoloji. 2 fevral 2015-ci il.

25. Multikulturalizm mədəniyyət fəlsəfəsinin yeni mərhələsi kimi.AMEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası N1, Bakı 2015.

26. Multikulturalizm nəzəriyyəsində mədəni birliklər. Ədəbiyyat məcmuəsi,N 1.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Bakı, 2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 1999-2019 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Fəxri fərman 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372398 
Mobil tel. (+994 50) 2005212 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372398 
Elektron poçtu

afaqesedova@gmail.com