Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə rayonu
Təvəllüdü 20.03.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), “Tətbiqi riyaziyyat” fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.02

Diferensial tənliklər

Cırlaşan ikinci tərtib elliptik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələrinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Mətn tipli informasiyanın intellektual analizi üçün metodlar və alqoritmlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

149

https://scholar.google.com/citations?user=cV0HqdgAAAAJ&hl=en

94


94

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması və klasterləşdirilməsi üçün bir sıra optimallaşdırma modelləri təklif etmişdir. Optimallaşdırma modellərinin həlli üçün diferensial təkamül, qarışqa və particle swarm optimization alqoritmlərinin modifikasiyalarını işləmişdir.

Müxtəlif növ mətn plagiatlığını aşkarlamaq üçün sözlərin semantik yaxınlığına və cümlələrin sintaktik quruluşuna əsaslanan metod təklif edilmişdir.

Mətnlərin məzmun yaxınlığını hesablamaq üçün yeni ölçülər daxil etmişdir.

Referatlaşdırma məqsədilə mətndən semantik yükə malik cümlələrin seçilməsinə imkan verən çoxkriteriyalı optimallaşdırma modelləri təklif etmiş və optimallaşdırma modellərinin həlli üçün alqoritmlər işləmişdir.

Linqvistik biliklərdən və sözlərin semantik şəbəkəsindən istifadə etməklə mətnlərin sorğu əsasında (istifadəçiyönümlü) referatlarının avtomatik yaradılması və intellektual təhsil sistemlərində tələbələrin referat yazma strategiyalarının sintaktik və semantik səviyyələrdə qiymətləndirilməsi üçün metodlar təklif etmişdir.

Veb-səhifələrin ranqının hesablanması üçün PageRank və HITS alqoritmlərinin modifikasiyalarının ümumiləşmiş variantını təklif etmiş və qarışqa alqoritmi işləmişdir.

Loq fayllar əsasında veb-istifadəçilərin aktivliyinin öyrənilməsi və maraq dairəsinin avtomatik identifikasiyası üçün modellər və alqoritmlər təklif etmişdir.

Qlobal şəbəkə qovşaqlarında CDN serverlərin və veb-kontentlərin optimal yerləşdirilməsi üçün modellər təklif etmişdir.

Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsi mühitində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün model və genetik alqoritm təklif etmişdir.

Tam ədədli xətti və kvadratik proqramlaşdırma məsələlərinin və Korteveqa-de Friz-Bürgers tənliyi üçün qarışıq məsələnin neyron şəbəkədə həll alqoritmlərini təklif etmişdir.

Elmi əsərlərin, jurnalların və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün indeks və metodlar təklif etmişdir.

Veb-də elmi tədqiqatçıların və təşkilatların sosial şəbəkəsinin sintezi üçün metodlar təklif etmişdir. Sosial şəbəkələrdə aktorların ranqlaşdırılması üçün alqoritm işləmişdir.

Personalın çoxmeyarlı qiymətləndirilməsi üçün qeyri-səlis VIKOR metodunun effektiv modifikasiyasını təklif etmişdir.

Viki və elektron dövlət mühitlərində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün yanaşma və metodlar təklif edilmişdir.

Böyük həcmli verilənlərin (Big Data) intellektual analizi üçün effektiv alqoritmlər işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. A. Abdi, N. Idris, R. Alguliyev, and R. Aliguliyev, “Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion”, Soft Computing, pp.1-17, 2017 (Impact Factor: 1.630) (Web of Science)

2. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, N. Isazade, A. Abdi, and N. Idris, “A model for text summarization” International Journal of Intelligent Information Technologies, 2017, vol.13, no.1, pp.67-85. (Web of Science)

3. Abdi, N. Idris, R. Alguliyev, and R. Aliguliyev, “An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies”, PLoS ONE 11(1): e0145809, 11(1), pp.1-34, 2016. (Impact Factor: 4.411) (Web of Science)

4. А Абдильманова, Р. Алыгулиев, Р. Мухамедиев, “Дифференциальные метрики оценки библиометрических показателей доменов ИКТ”, Cloud of Science, vol.3, no.3, pp.366-378, 2016. (РИНЦ)

5. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and R.S. Mahmudova, “A fuzzy TOPSIS+Worst-case model for personnel evaluation using information culture criteria”, International Journal of Operations Research and Information Systems, vol.7, no.4, pp.38-66, 2016. (ACM, DBLP)

6. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, R. Karimov, and A. Bagirov, “Batch clustering algorithm for big data sets”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October 2016, pp.79-82. (Web of Science)

7. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Ismayilova, “Impact factor penalized by self-citations”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October 2016, pp.723-726. (Web of Science)

8. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “A sentence selection model and HLO algorithm for extractive text summarization”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October 2016, pp.206-209. (Web of Science)

9. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and M. Hajirahimova, “Big data integration architectural concepts for oil and gas industry”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October 2016, pp.20-24. (Web of Science)

10. R. Aliguliyev, and G. Niftaliyeva, “Hotspot information of public opinion in e-government”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October 2016, pp.645-646. (Web of Science)

11. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and I. Alakbarova, “Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict”, International Journal of Intelligent Systems and Applications, vol.8, no.2, pp.20-27, 2016. (Scopus)

12. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “An unsupervised approach to generating generic summaries of documents”, Applied Soft Computing, vol.34, pp. 236-250, 2015. (Impact Factor: 2.857) (Web of Science)

13. A. Abdi, N. Idris, R. Alguliyev, and R. Aliguliyev, “Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems”, Information Processing & Management, vol.51, no.4, pp.340-358, 2015. (Impact Factor: 1.397) (Web of Science)

14. A. Abdi, N. Idris, R. Alguliyev, and R. Aliguliyev, “PDLK: Plagiarism detection using linguistic knowledge”, Expert Systems with Applications, vol.42, no.22, pp.8936-8946, 2015. (Impact Factor: 2.981) (Web of Science)

15. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and R. Mahmudova, “Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method”, The Scientific World Journal, Article ID 612767, 16 pages, 2015. (Impact Factor: 1.219) (Web of Science)

16. R. Aliguliyev, G. Niftaliyeva, “Detecting terrorism-related articles on the e-government using text-mining techniques”, Problems of Information Technology, no.2, pp.36-46, 2015.

17. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and I. Alekperova, “Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in wikimedia”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.48, no.2, pp.97–108, 2014. (SJR: 0.213) (Scopus)

18. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, T. Fataliyev, R. Hasanova, “Weighted consensus index for assessment of the scientific performance of researchers”, COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, vol.8, no.2, pp.371-400, 2014.

19. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm”, Expert Systems with Applications, vol.40, no.5, pp.1675-1689, 2013. (Impact Factor: 1.965) (Web of Science)

20. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and C. Mehdiyev, “An optimization approach to automatic generic document summarization”, Computational Intelligence, vol.29, no.1, pp.129-155, 2013. (Impact Factor: 0.870) (Web of Science)

21. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundancy document summarization model”, International Journal of Information Technology and Decision Making, vol. 12, no.3, pp.361-393, 2013. (Impact Factor: 1.890) (Web of Science)

22. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “CDDS: constraint-driven document summarization models”, Expert Systems with Applications, vol.40, no.2, pp.458-465, 2013. (Impact Factor: 1.965) (Web of Science)

23. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and F. Ganjaliyev, “Partition clustering-based method for detecting community structures in weighted social networks”, International Journal of Information Processing and Management, vol.4, no.2, pp.60-72, 2013. (SJR: 0.127) (Scopus)

24. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and N. Isazade, “DESAMC+DocSum: differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization”, Knowledge-Based Systems, vol.36, pp.21-38, 2012. (Impact Factor: 4.104) (Web of Science)

25. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and M.S. Hajirahimova, “GenDocSum+MCLR: generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy”, Expert Systems with Applications, vol.39, no.16, pp.12460-12473, 2012. (Impact Factor: 1.854) (Web of Science)

26. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and F. Ganjaliyev, “Building a social network of research institutes from information available on the web”, International Journal of Networking and Virtual Organisations, vol.11, no.1, pp.62-76, 2012. (SJR: 0.232) (Scopus)

27. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and F. Ganjaliyev, “Investigation the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social network”, Journal of Information Science, vol.37, no.3, pp.229-234, 2011. (Impact Factor: 1.299) (Web of Science)

28. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, M. Hajirahimova, and C. Mehdiyev, “MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model”, Expert Systems with Applications, vol.38, no.12, pp.14514-14522, 2011. (Impact Factor: 2.203) (Web of Science)

29. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and C. Mehdiyev, “Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm”, Swarm and Evolutionary Computation, vol.1, no.4, pp.213-222, 2011. (Web of Science)

30. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and S. Nazirova, “Classification of textual e-mail spam using data mining techniques”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol. 2011, Article 416308, 8 pages, 2011. (Web of Science)

31. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and F. Ganjaliyev, “Extracting a heterogeneous social network of academic researchers on the web based on information retrieved from multiple sources”, American Journal of Operations Research, vol.1, No. 2, pp.33-38, 2011.

32. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and C. Mehdiyev, “pSum-SaDE: a modified p-median problem and self-adaptive differential evolution algorithm for text summarization”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol.2011, Article 351498, 13 pages, 2011. (Web of Science)

33. R. Alguliyev, R. Aliguliyev, and C. Mehdiyev, “An optimization model and DPSO-EDA for document summarization”, International Journal of Information Technology and Computer Science, vol.3, no.5, pp.59-68, 2011.

34. R. Aliguliyev, “Clustering techniques and discrete particle swarm optimization algorithm for multi-document summarization”, Computational Intelligence, vol.26, no.4, pp.420–448, 2010. (Impact Factor: 5.378) (Web of Science)

35. R. Aliguliyev, “Performance evaluation of density-based clustering methods”, Information Sciences, vol.179, no.20, pp.3583–3602, 2009. (Impact Factor: 3.291) (Web of Science)

36. R. Aliguliyev, “A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization”, Expert Systems with Applications, vol.36, no.4, pp.7764–7772, 2009. (Impact Factor: 2.908) (Web of Science)

37. R. Aliguliyev, “Clustering of document collection ‒ a weighting approach”, Expert Systems with Applications, vol.36, no.4, pp.7904–7916, 2009. (Impact Factor: 2.203) (Web of Science)

38. R. Alguliyev and R. Aliguliyev, “Automatic text documents summarization through sentences clustering”, Journal of Automation and Information Sciences, vol.40, no.9, pp.53-63, 2008. (Impact Factor: 0.04) (Web of Science)

39. R. Alguliyev and R. Aliguliyev, Experimental investigating the F-measure as similarity measure for automatic text summarization, Applied and Computational Mathematics, vol.6, no.2, pp.278-287, 2007. (Impact Factor: 0.452) (Web of Science)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq və respublika səviyyəli konfransların proqram və təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur. 
Pedaqoji fəaliyyəti İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində doktorant və dissertantlara “İnformatika” fənnini tədris edir, texnika, fizika və riyaziyyat istiqaməti üzrə kuratorluq fəaliyyətini həyata keçirir. 
Digər fəaliyyəti  1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda, 1988-2002-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda işləmişdir. 2003-cü ildən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda işləyir. 
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqqi” medalı – 2014

2. AMEA-nın Fəxri Fərmanı – 2005

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçirdiyi müsabiqədə İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat (1-ci yer) – 2013

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Bakı şəhəri, B. Vahabzadə küçəsi, 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5104399
Mobil tel. (+994 70) 3619597
Ev tel. (+994 50) 3619597
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu r.aliguliyev@gmail.com