Abdullayev Yaqub Hidayət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli r-nu   
Təvəllüdü 1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.082

Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez

Tsikloheksan karbohidrogenləri ilə zəngin benzin fraksiyalarının oksidləşdirici ammonoliz reaksiyasının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.13

Neft kimyası

Aromatik nitrillərin, onların amin və amid törələmələrinin alınma üsullarının işlənib hazırlanması və bunların əsasında yeni oliqomer materiallarının sintezi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

155

10


10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 35 
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

 

Əsas elmi nailiyyətləri Əsas elmi istiqaməti oksidləşdirici ammonoliz üsulu ilə nitrillərin sintezi, nitrillərin amidlərə çevrilməsi və onlardan fenolformaldehid oliqomerlərin(ffo) alınmasında modifikator kimi istifadə edilməsindən ibarət olmuşdur. Ffo-ların əsasında alınan sürtkü qələmi keçmiş SSRİ-nin 50 müəssisəsində, o cümlədən KAMAZ (İB),”ABİA” zavod İB(Perm), Vertоlyot (İB),”Kazan” və başqa müəssisələrdə istifadə olunmuş və bundan küllü miqdarda iqtisadi səmərə əldə edilmişdir. Alkilfenolformaldehid oliqomerinin benzoquanaminlə modifikasiya məhsulunun kalium duzu əsasında alınmış “Freonsuz” sürtkü yağı kondensioner  zavodunda öz tətbiq sahəsini tapmış və uzun müddət istifadə edilmişdir.Gəncə Yağ-Piy zavodunun tullantısından alınmış ”Deemulqator” (neftin susuzlaşdırılması, duzsulaşdırılması, mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi) istər neft şirkətlərində, NBNZ (İB) öz tətbiqini tapmış və uzun müddət tətbiq edilmişdir. Azotlu birləşmə-lərlə modifikasiya olunmuş fenol, alkilfenolformaldehid oliqomerlərininn (ffoların), modifikasiya olunmuş və modifikasiya olunmamış fenol oliqomerlərinin hibridləşməsi  üsulları işlənib hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Сеидов Н.М., Aбдуллаев Я.Г., Гусейнова Г.А., Мустафаев A.M., Aсланов A.Ф., Алиева Н.M., Гусейнова М.Б. ”Исследование модифицированных каталитических систем на основе металлического алюминия и четырёххлористого углерода.”Журнал “химических проблем”, 2005, №2, с.12-17.

2. Abdullayev Y.H.,İbrahimov S.İ.”Sinergetik effektli yeni kompozisiyanın deemulsasiya qabiliyyətinin müxtəlif neft nümunələrində tədqiqi”.Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2006 il, №12,səh.36

3. Əzizov A.H.,Abdullayev Y.H.,Ibrahimov S.İ. Deemulqator.Patent 220090098 21/V-2009

4. Амирасланова М.Н., Абдуллаев Я.Г., Гусейнова Г.А., Алиева Н.М., Рустамов Р.А., Мустафаев А.М. «Влияние азотсодержащих фенольных олигомеров на вязкостно-температурные характеристики базового моторного масла». Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2011, №5, s. 47-50

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1989-ci ildə SSRİ-nin Kimya Sənayesi Nazirliyinin “Kimya Sənayesinin Əlaçısı” nişanı ilə təltif edilib. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu