Hüseynova Azadə Cəbrayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 02.01.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3321.01

Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası

Reaktorda yüksək tezlikli elektrik cərəyanından istifadə etməklə doymuş karbohidrogenlərin pirolizi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3321.01

Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası

Katalitik krekinq prosesində kiçik dispersli katalizatorun dan istifadə etməklə etilləşməmiş yüksək oktanlı benzinlərin alınması texnologiyasının tədqiqi və işlənib hazırlanması.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

239

104

 

91

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 24 
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

18

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Müxtəlif növ neft xammalarının katalitik krekinqi prosesindən etilləşməmiş Aİ-93 benzininin alınmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmış və proses Heydər Əliyev adına BNEZ-də tətbiq olunmuşdur.

2. Tərkibində zəif rabitə ilə birləşmiş hidrogen atomu saxlayan birləşmələrdən foto- və termokatalitik üsulla hidrogenin alınmasının fundamental elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

3. Seolittərkibli katalizatorlarından istifadə etməklə C1-C3 doymuş biratomlu spirtlər, kənd təsərrüfatı tullantılarından alınmış bioetanol və müxtəlif proseslərdən alınmış kiçik molekul kütləli doymamış karbohidrogenlərin əsasında avtomobil benzinlərinə yüksək oktanlı əlavələrin alınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.

4. Metaloksid katalizatorlarının iştirakında ağır neft qalıqlarının (qudron və mazut) emalı, eyni zamanda tərkibində hidrogenin qatılığı yüksək olan hidrogentərkibli qazın alınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.

5. İkin emal və riforminq benzinlərinin aşağı oktan ədədinə malik yüngül fraksiyasının hidroizomerləşdirməklə dünya standartlarına cavab verən, tərkibində benzolun miqdarı az olan yüksək oktanlı benzinlərin alınmasının müxtəlif variantları işlənib hazırlanmışdır.

6. Riforminq prosesində xammal kimi hidrotəmizlənmiş kokslaşma benzinindən istifadə etmək hesabına mühərrik yanacaqlarının ehtiyatları artırılmışdır. Hazırda bu proses H.Əliyev adına BNEZ-də tətbiq olunur.

7. Hidro- və oksidləşdirici kükürdsüzləşdirmə proseslərindən istifadə etməklə oktan ədədini aşağı salmadan katalitik krekinq benzininin tərkibində avropa standartlarına uyğun kükürdün miqdarının aşağı salınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.

8. Riforminq benzininin tərkibindəki C8+-polialkilaromatik karbohidrogenlərlə benzolun transalkilləşməsi prosesindən istifadə etməklə benzolun miqdarının aşağı salınması prosesi işlənib hazırlanmışdır.

9. Azərbaycan üçün beynəlxalq bankın spesifikasiyasına uyğun A-92 avtomobil benzininin alınması prosesinin texnologiyası üzrə tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Алиев В.С., Рустамов М.И., Гусейнова А.Д.Агаева Р.Р. Увеличение производства высокооктановых автомобильных бензинов АИ-93 и АИ-98 / Химия и технология топлив и масел, №10, 1975 г.

2. Рустамов М.И., Гусейнова А.Д., Мурадов Н.З. Влияние энергетического фактора на селективность процессов нефтехимиического и органического синтеза / Вопросы атомной науки и техники (серия:атомно-водородная энергетика и технология), 1987г.

3. Гусейнова А.Д., Сеидов З.Д., Мамедов Д.Н. и др. Пути получения автомобильных бензинов нового поколения / Процессы нефтепереработки и нефтехимии. 2002г. № 4, (11) стр. 39-43.

4. Азизов А.Г., Гусейнова А.Д., Ибрагимова М.Д. и др. Применение ионных жидкостей в процессе получения высококачественных автомобильных бензинов / Нефтепереработка и нефтехимия, 2007, №6, стр.25-27.

5. А.Д.Гусейнова, Л.М.Мирзоева, И.С. Гусейнова, Р.А. Ашрафов, Ф.А. Бабаева. Снижение содержания бензола в риформате путем взаимодействия его узких фракций / Химия и технология топлив и масел, 2012, № 5, с. 26-28

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA NKPİ-nin Elmi Şuranın üzvü

2. AMEA NKPİ-nin nəzdindəki D 01.031 Dissertasiya Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının professoru 
Digər fəaliyyəti  Kimya fənni üzrə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ekperti 
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Neft Emalı və Neft-Kimya Sənayesinin Əlaçısı adı– 1966

2. SSRİ Neft Emalı və Neft-Kimya Sənayesinin Əlaçısı döş nişanı – 1970

3. SSRİ Xalq Təsərrüfatının İnkişafındakı nailiyyətə görə Bürünc medal - 1985

4. Azərbaycan SSR EA-nın “Əmək Veteranı” nişanı-1987

5. Azərbaycan SSR EA-nın “Veteran” nişanı - 1989

6. AMEA-nın Fəxri Fərmanı - 1997

7. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı - 2005

8. Azərbaycan Respublikasının Əmək Veteranı – 2010

9. Misir Ərəb Respublikasının Səfirliyi. Misir Mədəniyyət Mərkəzi. Təşəkkürnamə -2010

10. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Fəxri Fərmanı - 2012

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Laboratoriya  müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5660479 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu azadahuseynova@yahoo.com