Haqverdiyev Rövşən Baba oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 29.05.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Diffuz əksetmə spektroskopiyası metodu ilə propilenin kobalt oksid və nikel oksidi katalizatorları ilə qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Aktivləşdirilmiş alüminium ərintilərinə və alüminium-kalsium sementlərinə əsaslanan yeni bir nəsil katalizator 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111


49

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Heterogen katalizatorlarin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, onların faza tərkibi, aktiv metal ionlarının valent və koordinasiya halı, turşu və əsasi mərkəzləri, reaksiya mühitinin katalizatorlara təsiri tədqiq edilib.

Elmi əsərlərinin adları

1. Л.М.Мирзаева, Р.Б.Ахвердиев, Э.Т.Алиев, В.И.Якерсон. Коксообразование при каталитическом крекинге мазута оксидными катализаторами на базе активированных алюминиевых сплавов. Нефтехимия. 1995. Т.35. №4 С. 356-363.

2. М.А.Исмайлов, Р.Б.Ахвердиев, В.С.Гаджи-Касумов, Р.Г.Сармурзина и др. Взаимодействие СО и NO в присутствии катализаторов на основе Аl2О3, содержащих ионы меди. Кинетика и Катализ. 1993. Т.34. №1. С.117-121

3. Н.Н.Марданова, Р.М.Талышинский, А.А.Меджидов, Р.Б.Ахвердиев и др. Окисление монооксида углерода на (CuСrМn)/Аl2О3 катализаторе различного генезиса. Кинетика и Катализ. 1996. Т.37. №1. С. 117-123

4. Р.Б.Ахвердиев, А.Ф.Касимов, С.А.Джамалова, С.А.Зейналова, и др. Электронные спектры диффузного отражения (ЭСДО) никель-, сурьма- и калийсодержащих оксидных катализаторов дегидрирования парафиновых углеводородов. Азербайджанский химический журнал 2002. № 3. С. 147-152.

5. М.И.Рустамов, Х.И.Абад-заде, Р.Б.Ахвердиев. Энергетическое состояние (валентность и координация) ионов никеля и модифицирующих добавок железа, кобальта и титана в составе цеолитсодержащих алюмосиликатных катализаторов. Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2002. №12. С.39-44.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu; AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Fiziki və fiziki-kimyəvi tədqiqatlar şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 50) 3127913
Ev tel. (+994 12) 3720585 
Faks  
Elektron poçtu

akhverdiyev@rambler.ru