Qurbanov Hüseyn Namaz oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu, Saraçlı kəndi  
Təvəllüdü 23.02.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.13

Neft-kimya

Tsiklik neopoliolların mürəkkəb efirlərinin sintezi və onların sürtkü materiallarının əsası və komponenti kimi tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.13

Neft-kimya

Tsiklik çoxatomlu spirtlərin mürəkkəb efirləri –sintetik sürtkü yağlarının yeni əsasları və komponenti kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87


22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 və 4 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Müasir və perspektiv texnikanın tələblərinə cavab verən mürəkkəb efir tipli yeni sintetik sürtkü yağları yaradılmışdır.

Tsiklik neopoliolların mürəkkəb efirləri və onların heteroatomlu (N, P, Si, B) törəmələri sintez edilmiş və onların istismar xassələri tədqiq edilərək yeni sürtkü yağlarının əsası kimi tövsiyyə edilmişdir.

Sintez olunan və hazırda sənayedə işlədilən efir yağlarının, həmçinin neft yağlarının bazasında müxtəlif yeni yağ kompozisiyaları hazırlanmış və onların yüksək göstəricilərə malik olması müəyyən edilmişdir.

Sintez olunmuş birləşmələrin kimyəvi quruluşları ilə istismar xassələri arasındakı asılılıq sistemli şəkildə öyrənilmiş və müəyyən qanunauyğunluqlar əldə olunmuşdur ki, bu da aparılan sintezi məqsədyönlü və seçici etməyə imkan verir.

Aparılan tədqiqatların yekunu olaraq nəticədə yeni tipli sintetik sürtkü yağlarının yaradılmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Yaradılmış yeni növ sürtkü yağlarına hal-hazırda olan və artan tələbatı nəzərə alaraq onun alınmasının texnologiyası işlənib hazırlanmış, prosesin reqlamenti tərtib edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Синтез диалканоатов 2,3(бицикло/2.2.1/гепт-5-ен) ди-метанола и исследование их в качестве смазочных масел//Нефтехимия, 2008, т.48,№ 6, с.482-485.

2.Термоокислительная стабильность эфиров цикли-ческих многоатомных спиртов// Химия и технология топлив и масел, 2008, №1, с.36-39.

3.Влияние химической структуры на вязкостно-температурные и термоокислительные свойства эфиров циклических полиолов// Нефтехимия, 2008, т.48,№5,с. 395-400.

4.Новые смазочные композиции на базе эфиров С5-С6 алициклических неополиолов.// « Доклады НАНА», 2012, № 4, с.27-33.

5.Синтез и исследование в качестве смазочных масел сложных эфиров 1,2-диметилолциклогекс-4-ена.//Химия и технология топлив и масел, 2014, №1,s.6-8

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

NKPI-nin Elmi Şurasının və Müdafiə Şurasının nəzdindəki Birləşmiş Seminarın üzvüdür.

Bir nəfər kimya elmləri doktoru, üç nəfər kimya üzrə fəlsəfə elmləri doktorlarının rəsmi opponenti olmuşdur.

On beş kimya elmləri doktoru və otuz nəfər kimya və texnika üzrə fəlsəfə doktorlarının dissertasiyalarına rəy vermişdir. 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4905360 
Mobil tel. (+994 50) 7950214 
Ev tel. (+994 12) 4302153 
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu huseynqurbanov23@rambler.ru