Məmmədov Əli Pənah oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Hacıqabul r-u, Rəncbər kəndi
Təvəllüdü 15.04.1931 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi B.I.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Fizika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.05

Optika

Bəzi monokristallik NaCl əsaslı fosforlarda tutma mərkəzinin komleks tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.01.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Tl, Pb, Bi ionları ilə aktivləşdirilmiş alkilammonium hallogenlərinin elektron həyacanlaşmaları, məxsusi və aşqar luminissensiyası və onların əsasında ensiz zolaqlı lüminoforlar alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

242


130


126

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

13


3

 
Əsas elmi nailiyyətləri İon dielektrikləri yarımkeçiricilər və neft məhsulları əsasında fotolüminaforların alınmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması,  onların geniş temperatur intervalında  spektral-lüminesent xassələrinin tədqiqi. Lüminaforlar əsasında günəş enerjisi akkumuliyatorları, hidrogen alınması üçün üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin parçalanmasında fotosensibilizator, polimerlər üçün lüminesent boyaları və onların oksidləşmə inhibitorları, fotoxrom materiallar, kapilyar defektoskopiya üçün penetrantlar alınmışdır. Lüminoforlar ATOMMAŞ müəssisələrində (Rusiya Federasiyası) istehsalata tətbiq edilmişdir.  Göstərilmişdir ki, lüminaforlarda donma nöqtəsindən aşağı temperaturda fotokimyəvi proseslər rekombinasiya, yuxarı temperaturlar isə dissosiasiya xarakteri daşıyır. Müəyyən edilmişdir ki, bu proseslər müvafiq olaraq ikikvantlı və bir kvantlı mexanizm üzrə baş verir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. A.P. Mamedov, M.I. Rustamov, R.A. Jafarova, C.Q. Salmanova. Photochemical Processes and Accumulation of Solar Energy in Oil Luminophors. Turkish journal of chemistry, 2000, v.24, № 1, р.35.

2. С.Ф., Ахмедбекова Ч.К. Салманова, Э.Б. Зейналов Ф.М. Мамедова, А.П. Мамедов. Влияние фотооблучения на антиокислительные свойства смол и асфальтенов тяжелых нефтяных остатков. Нефтехимия, 2009, т.49, №3, с. 253-257.

3. Ч.К Салманова, А.П. Мамедов, Дж.Дж. Мусаев, Р.А. Джафарова, С.Ф. Ахмедбекова. Термолюминесценция фотооблученных нефтяных люминофоров пиролизного происхождения. Химия высоких энергий, 2009, т.43, №5, с.465-472.

4. Ч.К. Салманова, Дж.Дж. Мусаев Р.А., Джафарова, А.П. Мамедов. Нефтяные люминофоры пиролизного происхождения и передача энергии между их компонентами. Журнал прикладной химии, 2010, т.83, в.6, с.978-982.

5. В.М. Аббасов, А.П. Мамедов, Г.А. Наджафова, Н.Н. Мусаев, Р.А.Джафарова, М.А. Наджафова, Ч.К. Салманова, С.Ф. Ахмедбекова, А.С. Самедова. Фото- и хемилюминесценция лечебной нафталанской нефти и передача энергии между ее компонентами. Нефтепереработка и нефтехимия. 2013 г., №8, С. 11-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Nyu-York Elmlər akademiyasının həqiqi üzvü (1996-cı ildən) 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Pedoqoji institutunda fizika müəllimi (1955-1956-cı illər) 
Digər fəaliyyəti 

1.AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunda ixtisaslaşdırılmış şuranın (D 01.221) üzvü

2.Çoxsaylı namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının rəyçisi və opponenti.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025., Bakı ş., Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4903520 
Mobil tel. (+994 50) 3845121 
Ev tel. (+994 12) 5961820
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

apmamedov@yahoo.com