Əliyeva Reyhan Vəli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 27.03.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2314.01

Neft-kimyası

Propilen oksidi və ikiəsaslı karbon turşularının anhidridləri əsasında reaksiyayaqabil oliqoefirlərin sintezi və tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2304.01 və 2314.01

Makromolekullar kimyası və Neft-kimyası

(So) poliolefinlərin sintezi üçün yeni kompleks katalitik və inisiatorlu sistemlər, alinan polimerlər əsasında nanometalkompozitlər və sulfokationitlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

210

 

100


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Poliolefinlərin sintezi üçün “calanmış ion maye” liqandlı metalüzvi katalitik sistemlərin sadə “in situ” alınma üsulu işlənib hazırlanmış, onların iştirakında müxtəlif göstəricilərə (sıxlıq, kristallik dərəcəsi, molekul-kütlə paylanması və s.) malik polietilenlər alınmışdır. Yeni sadə inisiator sistemləri iştirakında alınan calaq sopolimerlərin sulfo-törəmələri və onların nanotitan modifikatlarının iştırakında efirləşmə reaksiyalarının baş vermə mexanizmləri araşdırılmışdır. Tərkibində Cu-, Fe-, Al, Ni, Zn, Cr, Ti-saxlayan yüksək fiziki-mexaniki göstəricilərə və termooksidləşmə stabilliyinə malik, maqnit və elektrik xassələri ilə xarakterizə olunan polimer nanokompozitlər və faza-keçid materialları işlənib hazırlanmışdır. Pirolizin və katalitik krekinqin C4-fraksiyası əsasında yüksək oktanlı əlavələrin azeotrop qarışıqlardan selektiv ayrılmasına imkan verən, ekoloji və iqtisadi cəhətdən sərfəli, resirkulyasiya olunan ion maye tipli ekstragentlər alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Азизов А.Г., Алиева Р.В., Мартынова Г.С., Багирова Ш.Р., Калбалиева Э.С. Полимеризация этилена в присутствии новых одноцентровых неметаллоценовых титан-содержащих каталитических систем /ВМС, 2009, № 2, серия Б, стр 2152-2159.

2. Аzizоv А.H., Aliyeva R.V., Amanullayeva G.I., Aliyev B. M., Bektashi N. R. The new esterification catalysts and the nature of reactions proceeding at esterification of synthetic naphthenic acids in their presence /Applied Catalysis A: General, 2011, v. 396 (1-2), p. 20-33.

3. Vakhsouri A. R., Azizov A.G., Aliyeva R.V., Martinova G.S., Quliyev A.D. Preparation and study of thermal properties of phase change materials based on paraffin–alumina-filled polyethylene /Applied Polymer Science, article first published online 7 dekabr 2010, (Volume 120, Issue 4, pages 1907–1915, 15 May 2011), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.33268/abstract.

4. Amir Reza Vakhshuri, Akif Azizov, Reyhan Aliyeva, Shefeq Bagirovа Synthesis, structure, and thermophysical propertics of Fe2O3-Al2O3 and polyethylene nanocomposites Journal of Applied Polimer Science, V 124, I6, 15June, 2012, P.5106-5112.

5. Алиева Р.В. Ионные жидкости в катализе нефтехимических процессов. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2004, № 1(16), с. 26-44.

6. Алиева Р.В. Ионные жидкости в процессах разделения и экстракции. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2006, №2(25), с. 30-39.

7. Алиева Р.В. Металлсодержащие наночастицы и полимерные композиты на их основе. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2007, №5(32), с.54-65.

8. Кахраманов Н.Т., Алиева Р.В. Старение и стабилизация полимеров. Баку: Элм, 2007, 260 с.

9. Алиева Р.В. Металл-полимерные нанокомпозиты на основе некоторых полиолефинов и их привитых сополимеров. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 3-4 (34-35), 2008, с. 175-176.

10. Əliyeva R.V. Radikal polimerləşmə proseslərində makromolekulların dizayn üsulları. /Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2008, № 1, s.52-63.

11. Алиева Р.В. Перспективные полимерные нанокомпозитные материалы. /Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 11,1(41), 2010, с. 70-85.

12. Алиева Р.В. Продукты полимеризации этилена и полимеризационно-наполненные нанокомпозиты, полученные в присутствии новых титан-фенолятных прекурсоров и различных сокатализаторов. /Журнал Пластические массы, 2010, № 12, с.27-32.

13. Алиева Р.В. Cu-содержащие нанокомпозиты на основе привитых сополимеров полистирола с метакриловой кислотой. / Перспективные материалы, 2011, № 12, с.27-31.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının bakalavr pilləsi üzrə diplom işlərində rəhbər (2012-2014).
Digər fəaliyyəti  AMEA NKPİ-nun Elmi Şurasının və  Seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları 1. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı

2. 2013-cü ildə - Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Birinci dərəcəli Diplomu.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Polimerləşmə katalizi laboratoriyasının müdiri və akademik Y.H.Məmmədəliyevin Memorial Muzeyinin direktoru
Xidməti tel. (+994 12) 4902476,

(+994 12) 4968114 

Mobil tel. (+994 50) 3333027
Ev tel. (+994 12) 5025592 
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu alreyhan@yahoo.com