Həsənova Reyhaniya Ziya qızı

 

Anadan olduğu yer Tatarıstan Respublikası, Qızıl Ordu rayonu          
Təvəllüdü 27.02.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Qazan Dövlət Texnoloji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

02.082

Neftin kimyası və neftkimya sintezi

Katalitik krekinq ağır qazoylunu -olefinlərlə alkilləşdirməklə sintetik sürtkü yağlarının alınmasının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


02.00.13

Neftkimyası

Sintetik və yarımsintetik karbohidrogenli yağlar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

205-ə yaxın, 1 monoqrafiya


55


30

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 26, o cümlədən 13 patent 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Sürtkü yağların səmərəli texnoloji prosesləri ilə perspektiv tələblərə cavab verən yüksək özlülü baza yağlarının alınması və tədqiqatların nəticələrinin sənədlərdə öz əksini tapması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Низкозастывающие базовые высокоиндексные масла, полученные гидроконверсией рафината селективной очистки. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №11, 2008, с.40-43

2. Способы облагораживания нефти выделением из нефтенасыщенных земель. Мир нефтепродуктов, №4, 2011, с.12-14.

3. Очистка масляной фракции малопарафинистой нефти экстракцией с использованием двухфазной системы «ионная жидкость – сверхкритический диоксид углерода» Сверхкритические флюиды: теория и практика, 2012, т.7, №3, с.74-79

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  2013 cü ildə “American Journal of Analitical Chemistry” jurnalının ifrat-kritik flüidlər üzrə redkollegiya üzvü seçilmişdir.
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu AZ1025, Bakı şəh., Xocalı prospekti, 30

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 55) 7984851
Ev tel. (+994 12) 5626546 
Faks  
Elektron poçtu

azmea_nkpi@box.az