Xanmətov Əkbər Əkbər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qusar Rayonu, Sudur kəndi   
Təvəllüdü 25.10.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2314.01

neft kimyası

Nikel tərkibli kompleks katalizatorlar iştirakında butadien – 1,3 və izoprenin etilen və stirol ilə (so) oliqomerləşmə reaksiyalarının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


2314.01

neft kimyası

Etilenin sirkonium tərkibli homogen və heterogenləşdirilmiş kompleks katalitik sistemlərin iştirakında selektiv oliqomerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

89


32

 

17

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 21 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Etilenin xətti α – olefinlərin dar fraksiyalarına selektiv oliqomerləşməsi üçün sirkonium birləş-mələri əsasında homogen və heterogenləşdirilmiş kompleks katalizatorların işlənib hazırlanmasının elmi əsasları yaradılmışdır. Etilenin selektiv buten – 1-ə, xətti α – olefinlərin C4–C8, C6–C10, C8–C18 fraksiyalara və polietilen sintetik yağlara oliqomerləşməsi üçün katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Ханметов А.А., Азизов А.Г., Пиралиев А.Г. Олигомеризация этилена в присутствии каталитических систем на основе смешаннолигандных β-дикетонатохло-ридов циркония // Нефтехимия, 2006, т. 46, № 5, с. 366-370.

2. Ханметов А.А., Азизов А.Г., Кулиев Б.В., Ибрагимова М.Д., Алиева Р.В. Полицентровая природа катализаторов олигомеризации этилена на основе карбоксилатов цирконила. // Нефтехимия, 2007, т. 47, № 3, с. 196-203.

3. Ханметов А.А. Олигомеризация этилена в присутствии модифицированных комплекс-ных каталитических систем на основе смешанноли-гандных карбоксилатохло-ридов циркония // Нефтепереработка и неф-техимия, 2007, № 1, с. 27-30.

4. Ханметов А.А. Олигомеризация этилена в линейные α-олефины в присутствии гетерогенизированного цирконийсодер-жащего комплексного катализатора // Нефтепереработка и нефтехимия, 2007, № 8, с. 27-32.

5. Азизов А.Г., Ханметов А.А., Велиева Ф.М. , Кулиев Б.В., Алиева Р.В. Некоторые закономерности и механизм регулирования продуктов олигомеризации этилена в присутствии Zr-содержащих металло-комплексных систем // Нефтехимия, 2008, № 6,с. 403-411.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft Kimya-Prosesləri İnstitutu, Az1025, Bakı ş. Xocalı pr., 30 
Vəzifəsi Baş elmi işçi vəzifəsini icra edən 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 55) 6979725 
Ev tel. (+994 12) 4405783 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu

axanmetov@gmail.com