Qasımov Azər Əlibala oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 17.02.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası

Oksigenin seksiyalarla paylanması ilə Cr-Ca-Ni-P katalizatoru üzərində n-butilenlərin dehidrogenləşmə prosesinin tədqiqi və işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Oksid katalizatoru üzərində izoamilenlərin və C9H20÷ C14H30 parafin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

159


25


25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 16

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


6


Əsas elmi nailiyyətləri C3-C5 olefin və parafin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşməsi və olefin tərkibli qazların tərkibində olan karbohidrogenlərin çevrilməsi prosesi, katalitik krekinq qazları əsasında benzinlərə yüksəkoktanlı komponenetlərin alınması, H2O-nun çevrilməsindən hidrogenin, H2O və CO2-nin birgə çevrilməsindən karbohidrogenlərin alınması prosesləri üçün texnologiya və katalizatorların işlənib hazırlanması

Elmi əsərlərinin adları

1. Джафаров Р.П., Гаджизаде С.М., Касимов A.A. , Алиев Н.А., Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирования пропана при участии кислорода на алюмохромовом катализаторе, промотированном оксидами Co, Ni,Bi и K // Кинетика и катализ, 2012, том 53, №2, с.1-6

2. Керимова У.Н., Ахмедов Ф.И., Кулиев А.Д. и др. Влияние состава, способа приготовления и условий предварительной обработки оксидных Ni, Fe /γ-Al2O3 катализаторов разложения воды на их электропроводность.// Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2012, т.13, №3(51), C.310-323

3. Джафаров Р.П., Тагиева Ш.Ф., Касимов А.А. Влияние продолжительности реакции превращения воды на количество образующегося водорода в присутствии гетерогенного катализатора Ni, Fe /γ-Al2O3. //Научно-технический журнал, «ЭКОЭНЕРГЕТИКА», 2012, №2, c.38-43

4. Рустамов М.И., Керимова У.Н., Гаджи-Касумов В.С., Тагиева Ш.Ф., Касимов А.А. К вопросу о методах получения водорода// «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», 2012, т.13, №4(52), с.415-426

5. Керимова У.Н., Алиев Н.А., Зейналова С.А. и др. Разложение воды на Ni,Fe/γ-Al2O3 катализаторе // Ж.Актуальные проблемы современной науки №6(50), Москва-2009, С.143-149

6. Джафаров Р.П., Гаджизаде С.М., Касимов A.A. , Алиев Н.А., Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирования пропана при участии кислорода на алюмохромовом катализаторе, промотированном оксидами Co, Ni,Bi и K // Кинетика и катализ, 2012, том 53, №2, с.1-6

7. Пириева Х.Б., Азизов А.Г., Гаджизаде С.М., Джамалова С.А., Зейналова С.Х. Зависимость выхода жидких продуктов реакции алкилирования на цеолитсодержащем модифицированном Ni, Cr, Co// Нефтепереработка и нефтехимия, №3, 2014, с.4

8. Пириева Х.Б., Джамалова С.А., Азизов А.Г.,и др. Исследование процесса получения жидких продуктов реакции превращения С3-С4 углеводородов содержащихся в газах каталитического крекинга на модифицированном цеолитсодержащем катализаторе//Естественные и технические науки, Москва.

9. Пириева Х.Б., Джамалова С.А., Азизов А.Г.,и др. Исследование процесса превращения С3-С4 углеводородов в жидкие продукты на модифицированном цеолитсодержащем катализаторе// Химическая технология

10. Азизов А.Г., Тагиева Ш.Ф., Гаджизаде С.М., Керимова У.Н., Термодинамическое обоснование возможности получения углеводородов из СО2 и Н2О// Нефтепереработка и нефтехимия, №9, 2013, с.43-47

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuAZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (146)
Mobil tel. (+994 50) 6404529
Ev tel. (+994 12) 4891129
Faks  
Elektron poçtu

azer.kasimov@yahoo.com