Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Arısu kəndi

 

Təvəllüdü 22.01.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Tibb İnstitutu, Əczaçılıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2306.01

Üzvi kimya

Əvəzlənmiş tsikloheksen və norbornenlərin asimmetrik dien sintezi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2306.01

Üzvi kimya

C4-C6 Qoşulmuş dienlərin aktivləşdirilmiş dienofillərlə asimmetrik Dils-Alder reaksiyaları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

328


43

 

43

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

1

Əsas elmi nailiyyətləri Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası, optiki aktiv funksionaləvəzolunmuş alitsiklik birləşmələrin sintezi, fizioloji aktiv maddələr, azot və kükürd birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi, Azərbaycan yeni yataq neftlərinin, o cümlədən Naftalan neftinin optiki aktivliyinin tədqiqi, metal kompleksləri, o cümlədən ferrosen və simantrenin amin törəmələrinin sintezi. Uzun müddət ərzində xiral katalizatorların iştiraki ilə aparılan asimmetrik sintez sahəsində geniş elmi tədqiqat işləri aparmışdır. Təbii birləşmələr əsasında ekoloji təmiz üsulla yeni xiral katalizator sintez edilmiş və alınan katalizatorlar dien sintezində tətbiq edilmişdir. Onun rəhbərliyi və iştiraki ilə alitsiklik sırası yeni bioloji aktiv maddələr, optiki fəal və fərdi stereo-izomerlər şəklində sintez edilmişdir. Bu maddələrin bir çoxu yeni sintez olunmuş xiral katalizatorların iştiraki ilə aparılan Dils-Alder reaksiyası vasitəsi ilə alınmışdır. Sintez olunmuş maddələrin bioloji aktivliklərinin quruluşlarından asılı olaraq dəyişməsinin tədqiqi və onun gördüyü tədqiqat işlərinin sırasına daxildir

Elmi əsərlərinin adları

1. Akhmedov I.M., Peynircioglu B., Mamedov E.G., Tanyeli C., Demir A.S. Hexachlorocyclopentadien in Diels-Alder asymmetric reaction. Tetrahedron, 1994, v. 50, N 7, p. 2099-2106.

2. Мамедов Э.Г. Асимметрическая реакция Дильса-Альдера 1,3-бутадиенов с (-)-диментилфумаратом в присутствии BBr3 и BBr3∙OEt2. Журн. орг. химии, 2007, т. 43, в. 2, с. 192-195.

3. Мамедов Э.Г., Мамедова Г.Ф., Гаджиева О.Б., Нагиев А.В., Асимметрический диеновый синтез бицикло[2.2.2.]октенов в присутствии кислот Льюиса. Журнал прикладной химии, 2007, т. 80, в. 8, с. 1337-1340.

4. Мамедов Э.Г., Клабуновский Е.И. Асимметрическая реакция Дильса-Альдера на основе циклопентадиена в синтезе хиральных норборненов. Журн. орг. химии, 2008, т. 44, в. 8, с. 1113-1135.

5. Мамедов Э.Г., Клабуновский Е.И., Абдиев О.Б., Мамедова И.М. Синтез хиральных полигалогеннорборненов асимметрической реакцией Дильса-Альдера. Катализ в промышленности, 2008, № 5, с. 23-31.

6. Рустамов М.И., Сеидов Н.М., Ибрагимов Х.Д., Мамедбейли Э.Г. Димеризации -метилстирола в присутсвии природного морденита и исследование полученных продуктов в качестве трансформаторных масел. Журнал прикладной химии, 2009, т. 82, № 2, с. 322-328.

7. Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кязимова Т.Г., Ибрагимли С.И., Гасанов Х.И. Синтез и свойства аминометоксипроизводных 1-(этилтио)пентана. Журн. общей химии, 2012, т. 82, вып. 11, с. 1802-1806.

8. Мамедбейли Э.Г., Гасанов А.Г., Гусейнов Н.С., Аюбов И.Г., Гасанов Х.И. Диены С5 фракции пиролиза в термических и каталитических реакциях [4+2]-циклоприсоеди-нения. Нефтехимия, 2013, т. 53, в. 1, с. 58-63.

9. Talybov A., Mamedbeyli E.H., Abbasov V., Abdullayev Y., Kochetkov K. Synthesis of substituted N-alkylamines in aqueous media. Green and sustainable chemistry, 2013, № 3, p. 31-35.

10. Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Казимова Т.Г., Мирзоева М.А., Искендерова О.К. Синтез и свойства аминометокси-производных 1-(этилсульфанил)ал-канов. Журнал прикладной химии, 2013, т. 86, № 8, с. 1184-1189.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-kimya Prosesləri İnstitutu. AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi 31 saylı laboratoriyanın müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (167)
Mobil tel. (+994 55) 7535284
Ev tel. (+994 12) 4404789 
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu eldar_mamedbeyli@mail.ru