Nəcəfova (Seid-zadə) Maisə Aşum qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri          
Təvəllüdü 11.05.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.04

Fiziki kimya

Qlukozamin,onun törəmələri və qlıkoproteidin qamma şuakandırılması zamanı alınan radikalların fiziki-kimyəvi tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.13, 02.00.04

Neft kimyası, Fiziki kimya

Ağır neft qalıqlarının fotoşualandırılması zamanı sərbəst radikalların stnsibilləşdirilmiş qenerasiyası və məhv olması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

117 


40

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq, ağır neft qalıqlarında (ANQ) – katalitik qazoylunda (fr. 400

o C), piroliz qatranında (fr. 400 oC), qudronda, mazutda, bitumda və onların əsas komponentlərində günəş şüasının UB- və görünən spektral sahələrində sərbəst-radikal mexanizmlə gedən prosesləri öyrənilmişdir.

Aparılan fiziki-kimyəvi nəticəsində fotoşüalanma zamanı sərbəst radikalların generasiya və məhv olması arasındakı mühüm fərqlər müəyyən edilmişdir. Ilk dəfə olaraq, EPR üsulu ilə termiki işlənmədən sonra ANQ-də metilperinaften radikalları (R ) müəyyən edilmişdir və göstərilmişdir ki, molekulyar oksigenin iştirakı ilə (R ) radikalı asfalten radikallarına çevrilir.

İlk dəfə EPR və aşağıtemperatur fotolis üsulları ilə üzvi birləşmələrin fotosensibilləşdirilmiş parçalanmasında ilkin və aralıq mərhələləri geniş temperatur intervalında (-19625 o C) öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, ANQ-də baş verən fotokimyəvi və fotosensibilləşdirici proseslər onun komponentlərinin – lüminessent konsentratında mövcud olan polisiklik aromatik karbohidrogenlər (PAK) və asfalten radikalların xassələrindən asılıdır.

Müəyyən edilmişdir ki, PAK-lar həm də fotooksidləşmə prosesləri fotosensibilləşdirir. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, ANQ-nin təkrar emal edilməsinə hazırlıq mərhələsində modifikasiya üsullarından biri – ona UB-şüa ilə təsir etməkdir, bu da fotosensibilizasiya proseslərinin stimullaşdırılmasından asılıdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Наджафова М.А., Мамедов А.П., Рустамов М.И., Салманова Ч.К. Радикалы в ТГКК: закономерности генерации и гибели их при фотооблучении // Нефтехимия. 2003. Т. 43. №4, с. 273-281.

2. Наджафова М.А. Высокомолекулярные компоненты смолы пиролиза-фотосенсибилизаторы разложения алифатических спиртов и жидких парафинов // Нефтехимия. 2006. Т. 46. №3, с. 217-230.

3. Наджафова М.А., Мамедов А.П., Мусаев Дж.Дж. Генерация смолисто-асфальтеновых веществ в люминесцентном концентрате при фотооблучении // Прикладная химия. 2008. №12, с. 2021-2025.

4. Мамедов А.П., Наджафова М.А., Салманова Ч.К. и др. Фотохимические превращения нефти в природных условиях Абшерона // Автогазозаправочный комплекс+альтернативное топливо. 2012. № 8 (68), с. 28-32.

5. Аббасов В.М., Мамедов А.П., Наджафова М.А. и др. Фото- хемилюминесценция лечебной нафталанской нефти и передача энергии между её компонентами // Нефтехимия и нефтепереработка. 2013. №8,с. 11-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Y.H.Məmmədəl¬yev adına AMEA-nın NKPİ-da fəaliyyət göstərən Elmi seminarın üzvüdür. Fəlsəfə doktoru və doktorluq dissertasiyalarının rəyçisi olmuşdur.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025., Bakı şəh., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902280
Mobil tel. (+994 50) 4505531
Ev tel. (+994 12 ) 5972557
Faks (+994 12 ) 4903520
Elektron poçtu

maisa.najafova@gmail.com