Sadıqov Ömər Əbdürəhim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qax  r-u, İlisu kəndi  
Təvəllüdü 14.12.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimyaçı, kimya müəllimi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2306.01

Üzvi kimya

Kationit KU-2 üzərində alifatik peroksikarbon turşularının sintezi və bitki yağlarının epoksidləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2314.01, 2306.01

Neft kimyası, Üzvi kimya

C6-C10 Aromatik və doymamış karbohidrogenlərin halogen- və oksigen tərkibli birləşmələrə induksiyalaşdırıcı funksiyallaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77


26

 

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

[MXn və ya HX (X=Cl, Br); RCO2H(R=C1-C2) -.aren (olefin) – oksidləşdirici (H2O2 və ya NaClO)] sistemində C6–C12 aromatik və doymamış birləşmələrin induksiyalaşdırıçı sistemdə elektrofil halogenləşməsi, epoksidləşməsi, hidroksihalogenləşməsi və hidroksilləşməsi reaksiyalarının elmi əsasları inkişaf etdirilmişdir.

VI-VIIIb qrup keçid metalları, onların duzları və müxtəlif daşıyıcılar əsasında yeni nəsil yüksəkdispersli katalizatorlar seçilmiş və elektrofil intermediatları “in situ” yaradan systemlərdə, aromatik və C6-C10 doymamış karbohidrogenlırin oksidləşməsi reaksiyalarının əsas qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir.

Vinil-, allilasetilen spirtlərinin və onların mürəkkəb efirlərinin, bitsiklo[2.2.1]qept-2-enin alkil-, alkenil-, alkinil- törəmələrinin, arenlərin, onların alkeniləvəzli törəmələrinin “in situ” epoksidləşmə, hidroksihalogenləşmə, hidroksilləşmə proseslərinin qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş, həmin birləşmələrin sintezinin və onların çevrilmə məhsullarının səmərəli alınma üsulları yaradılmışdır.

Mono və poitsiklik doymamış və alkenilaromatik birləşmələrin oksigen-, halogen- və azotsaxlayan birləşmələrə induktiv funksionallaşdırılmasının qanunauyğunluqları öyrəmişdir.

Doymamış mono- və bitsiklik karbohidrogenlərin oksidlərə, ketonlara, spirtlərə (bir və ikiatomlu), dikarbon turşularına, maye fazada oksidləşməsi üçün yüksək dispersli katali-zatorlar seçilmiş və proseslərin getmə qanunauyğunluqlarının öyrənilmiş və səmərəli sintezi üsulları yaradılmışdır.

Aromatik və C6-C12 doymamış karbohidrogenlərin oksi-gen və halogentərkibli birləşmələrə çevirməklə funksionallaşdırılması kimi perspektiv istiqamətin elmi əsasları inkişaf etdirilmiş və induksiya yolu ilə elektrofil intermediatları “in situ” yaradan sistemdə substratların müxtəlif struktur fraqmentlərinin, əvəzləyiçilərin təbiətinin elektrofil əvəzetmə və birləşmə reaksiyalarına təsirinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində sistematik tədqiqiatların aparılmış, proseslərin kinetik qanunauyğunluqlarının öyrənilmiş və reaksiyaların ehtimal olunan mexanizmləri müəyyənləşdirilmişdir;

Elmi əsərlərinin adları

1. Садыгов О.А., Исследование реакции индуцированного гипогалогенирования 1-алкил(4-метилциклогекс-1енил) алканонов и химических превращений полученных продуктов./ Жур. Общей Химии. 2009. Т.79. Вып.8. С.1331-1337

2. Алимарданов Х.М. Садыгов О.А., Гарибов Н.И., и др. Жидкофазное каталитическое окисление С6-С7 цикло-олефинов в дикабоновые кислоты в псевдогомогенной системе. Журнал Прикладной химии, 2011. т. 84. Вып. 2. с. 240-246

3. Садыгов О.А., Алимарданов Х.М. Индуцированная жидкофазная функционализация акиль-, алкениларома-тических и циклоолефи-новых углеводородов (обзор)./ Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2009. Т.10. Вып.3-4. С.211-239

4. Алимарданов Х.М., Садыгов О.А. и др. Окисление алкилзамещенных циклопентанонов и циклогексанонов в псевдогомогенной системе без участия агентов фазового переноса./ Жрнал Общей химии ,2011, т.81. № 8,С.1318-1325

5. Алимарданов Х.М., Садыгов О.А. и др. Cтруктуриро-ванные молибденсодержащие углеродные материалы – катализаторы жидкофазного окисления непредельных углеводородов./ VI-Международный симпозиум «фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск,2011.сб. науч. статей«фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах», Минск, БГУ, 2011. с.248 - 256

6. Kh.M. Alimamdanov, O.A.Sadygov, N.I.Garibov, Liquid-Phase Synthesis of Cyclic Diene Diepoxides Using Metal Halides and Hydrogen Peroxide./ Russian Journal of Organic Chemistry, 2012 ,V.48, N.10, pp.1307-1312

7. Kh.M. Alimamdanov, O.A.Sadygov, N.I.Garibov, et.al. Oxidative Dhydroxylation in Psevdohomogenic System of Alicylic Usatu-Rated Hydrocarbons with Vinyl and Norbornene Fragments/ Russian Journal of General Chemistry, 2013, Vol.83, No.1, pp.70-79

8. Садыгов О.А. Алимарданов Х.М., и др. Синтез диок-саланов конденсацией С1–С7 алкил –циклопентанонов с этиленгликолем в присутствии перлита, модифицированного минеральными кислотами,/ Аз. хим. журнал, 2013, №1, с.68-73

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu  Elmi Şurasının üzvü
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902012
Mobil tel. (+994 50) 4930885; (+994 55) 7031131
Ev tel. (+994 12) 4302445
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

omar.sadiqov@gmail.com