Salmanova Çimnaz Qafar qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göyçay şəhəri
Təvəllüdü 20.02.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası

Katalitik krekinqin ağır qazoylundan alınan lüminessent konsentratın fotooksidləşmə çevrilmələri və stabilləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13, 02.00.04

Neft kimyası və Fiziki kimya

Ağır neft qalıqları komponentlərinin fotooksidləşməsi və onların antioksidləşdirici xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107


2453

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

Neftin təkrar emal proseslərinin qalıq məhsulları əsasında sənaye miqyasında tətbiqini tapmış, iqtisadi cəhətdən səmərəli olan fotostabil neft lüminoforlarının, fotosensibilizator və antioksidantların alınması prosesinin işlənib hazırlanması,

müasir fiziki cihazların köməyilə neft və neft emalı məhsullarında fotoşüaların təsiri ilə gedən proseslərin öyrənilməsi,

ətraf mühiti çirkləndirən neftli torpaqların ekoloji əlverişli təmizlənmə üsullarının müəyyən edilməsi və bu torpaqlarda baş verən fotokimyəvi  proseslərin tədqiqi,

günəş şüalarının və neft mənşəli fotosensibilizatorların suya təsiri nəticəsində hidrogenin alınması və bu prosesin mexanizminin öyrənilməsi,

İQ-spektroskopiya üsulu ilə sintez olunmuş müxtəlif birləşmələrin molekul quruluşlarının, spektral-qrup tərkiblərinin təyin edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Салманова Ч.К. Фотоокислительные превращения нефтяного люминофора, полученного из тяжелой смолы пиролиза // Нефтехимия, 2005, Т.45, №2, с.151-156.

2. Салманова Ч.К., Ахмедбекова С.Ф., Мамедов А.П. и др. Превращения смолисто-асфальтеновых веществ при фотооблу¬чении // Химия и технология топлив и масел, 2007, №5, с.39-42.

3. Ахмедбекова С.Ф., Салманова Ч.К., Зейналов Э.Б. Влияние фотооблучения на антиокислительные свойства вторичных смол и асфальтенов // Нефтехимия, 2009, Т.49, №3, с.253-257.

4.Салманова Ч.К., Джафарова Р.А., Мусаев Дж Дж. и др. //Термолюминесценция фотооблученных нефтяных люминофоров пиролизного происхождения // Химия высоких энергий, 2009, Т.43, №5, с.465-472.

5. Салманова Ч.К., Мусаев Дж.Дж., Джафарова Р.А., Мамедов А.П. Нефтяные люминофоры пиролизного происхождения и передача энергии между их компонентами // Журнал прикладной химии, 2010, Т.83, Вып.6, c.978-982.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

4 il Göyçay şəhərindəki 7 saylı orta məktəbdə kimya müəlliməsi işləmişdir.

Digər fəaliyyəti  Y.H.Məmmədəlyev adına AMEA-nın NKPİ-da fəaliyyət göstərən Elmi seminarın üzvüdür. Fəlsəfə doktoru və doktorluq dissertasiyalarının rəyçisi olmuşdur.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025., Bakı şəh., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902280 
Mobil tel. (+994 50) 3910158
Ev tel. (+994 12) 5605058
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

salmanova.cimnaz@mail.ru