Talıbov Avtandil Hüseynalı oğlu

 

Anadan olduğu yer Nax.MR, Şərur r-n, Siyaqut k.
Təvəllüdü 26.12.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ. Lenin adına ADPİ (indiki N.Tusi) 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2314.01

Üzvi kimya

Tetraflüor borat nitroniumun doymamış birləşmələrlə qarşılıqlı təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2314.01, 2306.0

Netft-kimya , Üzvi kimya

Bəzi nirto və amin tərkibli birləşmələrin sintezi və onların istifadə yolları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33


33

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri Olefinlərin, doymamış mürəkkəb efirlərinin tetraflüor-borat nitroniumla (ion birləşməsi) nitrolaşması ilə tsiklik nitro, nitro flüor və nitro spirt saxlayan mürəkkəb efirlə-rin, nitro qrupuna malik olana ltıhalqalı 1.3-dioksalan, beşhalqalı dioksan tetraflüor boratların sintez edilmiş, antimikrob xassələrinin təqiqi, bitki yağı və naften tərki-bli neft turşulardan onların amidlərinin, imidazolin birləş-mələrinin sintezi, sintez edilmiş birləşmələrin konserva-siya mayesi, korroziya inhibitorları reagentləri kimi tədqiqilir, həmcinin yağ turşularının triqliseridlərindən hidroliz prosesi ilə bioyanacağın, sellülozadan isə 5-hidroksimetil furanalın sintezi sahəsində geniş elmi tədqi-qat işləri aparılmışdır.   

Elmi əsərlərinin adları

1. В. М. Аббасов Л. А. Махмудова Л. И. Алиева. Маслорастворимые ингибиторы коррозии – амиды нефтяных кислот и продукты нитрования олигомеров этилена Практика противокоррозионной защиты. 2010. № 3. с. 44-47.

2. В. А. Аббасов, Э. Г. Мамедбейли, К. А. Кочетков. Региоселективное раскрытие эпоксидов аминами в водной среде ЖОХ, 2010, в. 9, с. 1051-1056

3. N. K. Andryshenko, E. N. Askerova, X. R. Veliyev, Z. M. Aliyeva, T. A. Mamedova, A.H.Talybov. Amine containing compounds as catalyst for producing of biodiesel fuels International conference «Catalysis for renewable sources: fuel, energy, chemicals» St. Peterburg, Tsars Village, june 28 – july 2, 2010 P.123

4. V. M. Abbasov , A. A. Marzouk, A.H.Talybov, S.Z. Kazimova Acidic Ionic Liquids as a Catalyst for the Synthesis of 2.4.5-Triphenyl Imidazole The 1st Conference on Science Diplomacy and Developments in Chemistry (Alexandria, 2012) p.187.

5. Т. А Мамедова , Х. Р. Велиев, А. Г. Талыбов , Н. Р. Абдуллаева,Э. Н. Аскерова, В. М. Аббасов Синтез этиленгликолевых эфиров нефтяных кислот и использова-ние их в качестве добавок к дизельным топливам Нефтехимия, том 51, № 3, 2011, с. 233

6. A. A. Marzouk, A.H.Talybov , V. M. Abbasov . Short Time One-Spot Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted-Imidazoles Using Morpholinium Hydrogen Sulphate as Green and Reusable Catalysts. Chemistry Journal, 2012, Vol. 02, Issue 05, p. 179-184.

7. A. A. Marzouk, A.H.Talybov, V. M. Abba-sov, S. K.. Mohamed. “Synthesis and Biological Evaluation of Some Novel Allyl Imidazole Derivatives” . Аccepted at International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibi-tion September 3-6, 2013 , İZMİR

8. A.H.Talybov, А. А. Марзоук, В. М. Абба-сов Синтез тризамещенных имидазолов, катализируемого ионной жидкостью. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, т.14, № 5 (53), С.58-64

9. Jim Simpson,S. K. Mohamed, A. A. Marzouk, A. A. Abdelhamid , A. H.Talybov. 2-(4-Methoxy-phenyl)-1-pentyl-4,5-diphenyl-1H-imidazole. Acta Cryst. (2013). E69, o5 – o6.

10. A.H.Talybov , A. A. Marzouk, V. M. Abbasov, S. K. Mohamed Synthesis of 2,4,5-Triphenyl Imidazole Derivatives Using Diethyl Ammonium Hydrogen Phosphate as Green, Fast and Reusable Catalyst. World Journal of Organic Chemistry, 2013, Vol. 1, No. 1, p.6-10

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-kimya Prosesləri İnstitutu. AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi 24 saylı laboratoriyanın müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (167)
Mobil tel. (+994 50) 5388982
Ev tel. (+994 12) 4383278
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

atalybov@rambler.ru