Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasi, Gədəbəy r-nu, Rəsullu kendi   
Təvəllüdü 01.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu (indi ADNA), mühəndis texnoloq 
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi  işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı23.14.01

Neft kimyası 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

126

 

24 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12 
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Sərbəst radikallar vasitəsi ilə doymamış karbohidrogenlərə kiçik molekul kütləli aldehid və ketonlarin birləşmə reaksiyasi ilə alkil, dialkil, tsiklo-  və bitsiklo-  alkiləvəzli  ketonların fasiləsiz qurğuda alınmasının mümkünlüyünün  nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış və təcrübə-sənaye qurğusu yaradılmışdır.

2. Alkiləvəzli  tsiklanonlarin müxtəlif  oksidləşdiricilərlə maye fazada müvafiq  alkiləvəzli  δ-valero- və ε-kaprolaktanla oksidləşməsi prosesinin birmərhələli alinma üsullari işlənib hazırlanmışdır.

3. Alitsiklik karbohidrogenlərin maye fazada oksidləşməsi reaksiyalarını aparmaq üçün yüksək seciciliyə malik homogen və heterogen polioksametallat nanokatalizatorlar hazırlanması və onların iştirakı ilə müxtəlif quruluşlu keton, lakton, epoksid, iki atomlu spirt, iki əsasli turşuların birmərhələli alınma üsullari işlənib hazırlanmışdır.

4. Alınmış alitsiklik ketonların və laktonların orqanoleptik xassələri öyrənilərək tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmiş,  təcrübə-sənaye qurğusunda istehsal edilərək müxtəlif ətir kompozisiyalari və qida aromatizatorları hazırlanmış və sənaye miqyasında tətbiq olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. М.Ф. Аббасов и др.  «Синтезы кетонов и лактонов с душистыми свойствами на основе нефтехимического сырья»  /   Тезисы докл. V нефтехимического симпозиума соц. стран, г.Бургас, НРБ, 1986, С.150-151

2. M.F. Abbasov and est. «Alkylcyclanones as syntetic aroma substances and intermediates»  /  Aroma Perception,Formation, Evalu-ation proceedings of the 4th Wartburg  Aroma Symposium.  Eisenach,1994.  Deutsches institute fur ernantunastor-zchuns Potsdam-Rehbrucke. C. 325-337

3. М. Ф. Аббасов и др. «Каталитическое окисление алкил-  и циклоалкилцикланонов  в лактоны»    /   Журнал прикладной химии  (Россия) , 1997, Т.70,  В.4,  С. 648-655

4. M. F. Abbasov  and est. «Catalytic oxidation of 2-alkylcyclopenta-nones with hydrogen peroxide to  δ-lactones»    /     7th World Congress of chemical Engineering (no 54991),Glasgow, Scotland. Date, Fri. 11 Jun 2004

5. М. Ф. Аббасов и др. «Синтез высших спироацеталей конденсацией алкил- и циклоалкилциклопентанонов и циклосексанонов с двухатомными спиртами в присутствие  гетерогенных катализаторов» 2011 Журнал Органической химии, Т.47, вып.8.с.1136-1143

6. М.Ф. Аббасов и др. «Жидкофазное каталитическое окисление С6-С7 циклоолефинов в дикарбоновые кислоты в псевдогомогенной системе»   /   Журнал прикладной химии, ЖОРХ 2011,  Т.84, вып.2.  с.240-246

7. М.Ф.Аббасов и др. «Окисление алкилзамещенных циклопентанонов  и циклогексанонов  в псевдогомогенной системе без участия агентов фазового переноса»   /   Ж. Общей химии 2011, Т.81, вып.8, с. 1319-1325

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  NKPİ-nın  kiçik Elmi Şurasının üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuAZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902012 
Mobil tel. (+994 55) 7111056 
Ev tel. (+994 12) 5103044 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu mahaddin.abbasov@rambler.ru