Zərbəliyeva İlhamə Ağalar qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad rayonu, Pokrovka kəndi
Təvəllüdü 24.01.1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri dotoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13  (yeni - 23 14.01)

Neft- kimyası

Ali birəsaslı alifatik karbon turşularının yeni oksipropilatların və onların modifikatlarının alınması və xassələri


Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:


-         ixtisas şifri


-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2314.01

Neft-kimyası

Alifatik C11-C18  monokarbon turşularının azot- və fosforlu yeni səthi-aktiv törəmələrinin sintezi və tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

134

 

48

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İ.A.Zərbəliyeva tərəfindən Təbii triqliseridlər, ali karbon turşuları,  ortofosfat turşusu, propilen oksidi,  aminlər və aminospirtlər   əsasında yeni neftyığıcı və disperdləyici reagentlər alınmış və ətraflı  tədqiq edilmişdir. Hal-hazırda onun elmi istiqaməti biomənşəli və alternativ xammal mənbələri əsasında yeni yüksək səmərəli səthi-aktiv maddələrin alınması tədqiqi və tətbiqidir.  O, alifatik birəsaslı karbon turşularının propilen oksidi ilə oksipropilləşməsinə, təbii triqliseridlər əsasında aminospirtlər, poliaminlər, ortofosfat turşusu, alkilhalogenidlər, epoksidlər və politurşular iştirakı ilə ekoloji zərərsiz səthi-aktiv maddələrin alınmasına, tədqiqinə və tətbiqinə dair geniş tədqiqatlar aparmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş reagentlər yüksək neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyətinə malik olmaqla, böyük ekoloji təhlükə mənbəyi olan nazik neft təbəqələrinin su səthindən kənar edilməsinə imkan verir. Təbii yağ turşu qarışıqlarının etanolaminlərlə komplekslərinin poladın xlorid turşusu mühitində korroziyasını xeyli ləngitmək xassələri aşkar edilmişdir. Bu komplekslərin bəziləri aromatik birləşmələri ekstraksiya etmək xüsusiyyətlərinə də malikdir.  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Asadov Z. H., Tantawy A. H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Synthesis of surface-active agents based on tridecanoic acid and nitrogenous bases and their petroleum-collecting and dispersing properties/Al-Azhar Engineering Twelfth International Conference, December, 25-27,  2012, AEİC 2012. Abstracts book. Cairo, Egypt, Vol.1. Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Nasr City, Cairo. PT02, p. 2
 2. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R. A. Synthesis of New Surface-Active Ammonium-Type Complexes Based on Palmitic Acid For Removing Thin Petroleum Films From Water Surface/The 1st İntern.Conference on Science Diplomacy and Developments in Chemistry, November 24-26, 2012, Alexandria, Egypt. Book of Abstracts, p.199-200
 3. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Petroleum-Collecting and Dispersing Complexes Based on Oleic Acid and Nitrogenous Compounds as Surface-Active Agents for Removing Thin Petroleum Films from Water //Journal of Oleo Science by Japan Oil Chemists  Society //  2012, 27, 61(11), p. 621-630
 4. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Ahmadova G. A. Surfactants Based on Palmitic Acid and Nitrogenous Bases for Removing Thin Oil Slicks from Water Surface // Chemistry Journal,  2012, Vol. 02, Issue 04, p. 136-145
 5. Asadov Z.G., Akhmedova G.A., Aga-Zadeh A.D., Nasibova Sh. M., Zarbalieva I.A., Bagirova A.M., Ragimov R.A. Ionic Liquid Surfactants // Russian Journal of General Chemistry, 2012, vol. 82, №12, p. 1916-1927
 6. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Synthesis of new surface-active ammonium-type complexes based on palmitic acid for removing thin petroleum films from water surface //Egyptian Journal of Petroleum, 2013, 22, p.261–267
 7. Asadov Z.H.,Tantawy A.H., Azizov A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Synthesis Of New Complexes-Surfactants Based on Fatty Acids and Study of The Effect of Length of Fatty Acid Chain on The Petroleum-Collecting and Surface-Active Properties // Caspian Journal of Applied Sciences Research (Malaysia),  2013, V.2, №.3, p. 13-23.
 8. Асадов З.Г., Рагимов Р.А., Зарбалиева И.А., Саламова Н.В., Ахмедова Г.А. Cинтез и свойства ПАВ на основе метиламиноэтанолa и триглицеридов растительных масел / Materialy IX Mezinarodni Vedecko-Praktika konference. Moderni Vymozenosti vedy. 27.01.2013-05.02.2013.Dil 65. Chemie a chemcka technologie. Praha: Publishing House, «Education and Science» s.r.o. 2013, c.91-94
 9. Асадов З.Г., Рагимов Р.А., Зарбалиева И.А, Саламова Н.В. Новые нефтесобирающие и нефтедиспергирующие реагенты на основе растительных масел. Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса // Периодический сборник научных трудов. Казань 2013, Вып.8. Часть 1. С.9-10
 10. Асадов З.Г., Рагимов Р.А., Саламова Н.В., Зарбалиева И.А, Ahmadova G.A. Green synthesis of surfactants for removing crude oil films off water surface / International Oil Spill Conference Proceedings: Washington, May 2014, Vol. 2014, N.1, p. 299689.
 11. Asadov Z.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A., Salamova N.V., Eyyubova S.K., Ahmadova G.A., Asadova A.Z. Petroleum-collecting and dispersing chemicals for cleaning sea surface from thin petroleum slicks // Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2014, 28(2), p.205-214.
 12. Tantawy A.H., Asadov Z.H., Azizov A.H., Rahimov R.A., Zarbaliyeva I.A. Synthesis of New, Ecologically Safe and Efficient Oil Slick-Collecting and Dispersing Agents Based on Oleic Acid and Its Propoxylation Products //Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, 39, p.5437–5444
 13. Əsədov Z.H., Rüstəmov M.İ., Əzizov A.H., Salamova N.V., Rəhimov R.A., Əhmədova G.A., Zərbəliyeva İ.A. Su səthindəki neft təbəqələrinin lokallaşdırılması üçün reagent. Patent i 20150080 (01.12.2015)
 14. Asadov Z. H. , Tantawy A. H., Zarbaliyeva I.A. Synthesis of novel petroleum-collecting and dispersing agents based on oleic acid for cleaning water surface from thin petroleum films / 13th Ibn Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry. Heterocyclic Chemistry for Sustainable Future, Hurgada, Egypt, 14-17 February, 2015, p. 271
 15. Asadov Z.H., Zarbaliyeva I.A., Zargarova S.H. Propoxylation of aliphatic amines by propylene oxide // Chemical Problems, 2017, №1, p.44-51
 16. Əsədov Z.H., Rəhimov R.A., Allahverdiyeva L.A., Əhmədova G.A., Zərbəliyeva İ.A. Emulsiyalaşmış neftlə çirklənmiş sənaye tullantı sularınının təmizlənməsi üçün yeni flokulyantların alınması və tədqiqi // Kimya problemləri, 2017, №4 (15), s.412-417
 17. Zarbaliyeva I.A. Synthesis and study of surfactants based on enanthic acid, propylene oxide, ortophosphoric acid and ethanolamines // Processes of petrochemistry and oil refining, 2018,  Vol.19,  №.1,  p.27-40
 18. Zarbaliyeva I.A. Synthesis and properties of new surfactants based on cotton-seed oil triglyserides, ethanolamines and ortophosphoric acid // Azerbaijan  chemical  journal, 2018, №.1, p. 31-36
 19. Zarbaliyeva I.A. Synthesis and properties of non-ionic surface-active substances based on heptadecanoic acid and propylene oxide // Chemical Problems, 2018,  №3, p. 351-360
 20. Zarbaliyeva İ.A.  Synthesis and properties of non-ionic surface-active substances based on heptadecanoic acid and propylene oxide “Chemical Problems” Journal 2018 year-Edition 3, p. 350-361
 21. Asadov Z.H., Zarbaliyeva İ.A.Structure and properties of polymers Baku; “Elm və Təhsil” Publishing House, 2018, 204 p.
 22. Əsədov Z.H., Zərgərova S.H., Zərbəliyeva İ.A., Rəhimov R.A. , Hüseynova S.M. Dodesilamin, propilen oksidi və alifatik birəsaslı karban turşuları əsasında yeni səthi-aktiv üzvi duzların sintezi və tədqiqi. AMEA Gəncə Bölməsi, Xəbərlər Məcmusu, 2019, cild 75,  №1, 68-74.
 23. Əsədov Z.H., Zərbəliyeva İ.A. Synthesis and study of surface-active substances based on cotton-seed oil triglycerides, methyldiethanolamine and orthophosphoric acid. Polish Journal of Science №15 (2019) VOL. 1, p. 11-15
 24. Əsədov Z.H., Zərgərova S.H.,  Zərbəliyeva İ.A., Rəhimov R.A. Synthesis and study of surface-active salts based on propoxy derivatives of hexadecylamine and monocarboxylic aliphatic acids. Norwegian J. of Development of the International Science, 2019, vol.1, №27, p.3-7
 25. Əsədov Z.H., Zərbəliyeva İ.A. Günəbaxan yağı, dietilentriamin və sirkə turşusu əsasında yeni səthi-aktiv maddənin sintezi və xassələri. The International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes, October 2-4, 2019, Baku-2019. p.422
 26. Əsədov Z.H., Zərgərova S.H., Zərbəliyeva İ.A., Hüseynova S.M. Synthesis and study of surface-active salt based on propoxy derivative of nonylamine and acetic acid/ The International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes, October 2-4, 2019, Baku-2019. p.421
 27. Əsədov Z.H. ,Zərbəliyeva İ.A. Pambıq yağı triqliseridləri (PYT) və etilendiamin  (EDA) əsasında yeni səthi-aktiv maddə The International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes, October 2-4, 2019, Baku-2019. p.424
 28. Əsədov Z.H., Zərbəliyeva İ.A. Propoxylatıon of dıethylolamıde based on cotton-seed oil and diethanolamine/ The International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90thnniversary of the Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes, October 2-4, 2019, Baku-2019. p.420
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Ali Neft Məktəbində müəllim (2013-2016)

AMEA Neft kimya Prosesləri İnstitutunda  -Kimyanın  texniki ingilis dilində tədrisi  (2016-2019)

Azərbaycan Tibb Universitetinin “Biofiziki və bioüzvi kimya” kafedrasında dosent (2017-ci ildən hal-haıra kimi)

Digər fəaliyyəti  Sumqayıt  Dövlət  Univrsitetində Neft Kimya  ixtisası ürə  Dissertasiya Şurasının üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Baş elmi işci vəzifəsini icra edir
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 5308094
Ev tel. (+994 12) 4361792
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu Ilhamachem447@mail.ru