Texniki və yem bitkiləri şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

gene-res@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədova Ruhəngiz Bəxtiyar qızı 

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Texniki və yem bitkilərinin yeni genotiplərinin yaradılması. Əlamətlərin irsiyyət qanunauyğunluqlarını öyrənmək, alınmış hibridlərin nəsillər üzrə genetik potensialının aşkarlanması. Laboratoriya əməkdaşları tərəfindən toplanmış kolleksiya materialının saxlanması və səmərəli istifadəsi. 
Əsas elmi nəticələri Müxtəlif genetika-seleksiya metodları, xüsusilə təcrübəvi mutagenez və hibridləşdirmə vasitəsilə yem, dərman bitkiləri və pambığın müsbət əlamətlərə malik formaları alınmışdır ki, bu formalardan bitkilərdə əlamət və xassələrin yaxşilaşdırılması üçün mənbə kimi istifadə etmək olar. Elmi tədqiqatlar və biomorfoloji, təsərrüfat, keyfiyyət əlamətləri üzrə aparılan təkrar məqsədyönlü seçmə nəticəsində özündə yüksək keyfiyyət və təsərrüfat əlamətlərini birləşdirən yeni perspektiv sort və xətlər yaradılmışdır. Şöbənin əməkdaşları tərəfindən son 5 ildə alınmış Qarabağ-11, Zəfər, Bərəkət və Ələkbəri sortları Seleksiya Nailiyyətlətinin Sınağı və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Komissiyasından müvəffəqiyyətlə keçərək patentləşdirilmışdir.