Fizika İnstitutu

 

Veb-sayt www.physics.gov.az
Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Tel. (+994 12) 5387646
Faks (+994 12) 5395961
Elektron poçtu  azhep@physics.ab.az
Direktor Akademik Nazim Timur oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5387646

Mobil tel.: (+994 50) 5318138 

Faks: (+994 12) 5393116

E-poçt: director@physics.ab.az

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə 

Akademik  Cavad Şahvələd oğlu Abdinov

Xidməti tel.: (+994 12) 5371104

Mobil tel.: (+994 50) 7872961

Faks: (+994 12) 5371104

E-poçt:  abdinov@dcacs.ab.az 

İnnovasiya və transfer üzrə

Ayaz Hidayət oğlu Bayramov

Fizika üzrə  elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5394161

Mobil tel.: (+994 50) 3635502

E-poçt: bayramov@physics.ab.az 

Elmi işlər üzrə 

Anar Canməmməd oğlu Rüstəmov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5381659

Mobil tel.: (+994 50) 8700384

Ümumi işlər üzrə direktor müavini

İlqar Əşrəf oğlu Nəsibov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5396953

Mobil tel.: (+994 50) 2106573

Elmi katib

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5397423

Mobil tel.: (+994 51) 9577787

E-poçt: elmi­_katib@physics.ab.az
Yaranma tarixi  1945  il
Əsas fəaliyyət istiqamətləri
  1. Kondensə  olunmuş hal fizikası
  2. Optoelektronikanın  fiziki- texniki əsasları
  3. Nüvə fizikası və  yüksək enerjilər fizikası
Əsas elmi nəticələr

Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu, enerji spektri, bu yarımkeçirici köçürmə hadisələrinin, müxtəlif taraz və qeyri-taraz elektron proseslərinin mexanizmləri, amorf, kristal və maye selenin fiziki xassələrinə xarici amillərin təsir mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, selen düzləndiricilərinin hazırlanması üzrə yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır.

AIII BV, AIIIBVI, AIV-BVI birləşmələri, onlar əsasında bərk məhlullar və çoxkomponentli

geniş yarımkeçiricilər sırasının kinetik, optik xassələri və quruluş çevrilmələri tədqiq olunub və yeni qalvanomaqnit, termomaqnit və tenzometrik çeviricilər yaradılmışdır.

Kristal bərk cisimlər üçün çox böyük (qiqant) foto-termo-deformasiya effektinə malik materiallar sinifi aşkar edilmiş, kiçik amplitudlu işıq impulsları ilə idarə olunan və işıq enerjisini nanoölçülü məsafələrə qədər mexaniki xətti hərəkətə çevirən aktuator işlənmiş, nanoobyektlər yaratmaq üçün yeni texnologiya təklif olunaraq, bu texnologiya ilə terahers diapazonda spin dalğaları generatoru və qəbuledicilərinin yaradılmasında istifadə oluna bilən nanoölçülü difraksiya qəfəsi işlənib, hazırlanmışdır.

AIIIBVI və A2B6 yarımkeçirici və yarımmetal sferik kvant nöqtələri üçün elektronların, yüngül və ağır deşiklərin enerjisinin kvant nöqtəsinin radiusundan asılığı təyin edilmişdir.

Se əsasında kristallaşmaya davamlı fotohəssas şüşəvari yarımkeçirici xalkogen sistemin (Se-As, Se-Te) nümunələrinin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu sistemlərin kompleks fiziki xassələri tədqiqi olunmuşdur.

TlİnS2 kristalında yaddaş effektinin mövcudluğu müəyyən etmişdir.

Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı CaGa2S4, CdGa2S4 və digər xalkogenid yarımkeçiricilərin fizikası, texnologiyası və texnikası üzrə tədqiqatlar bu maddələrin işıq mənbələri, işıq qəbulediciləri, qeyri-xətti optik çeviricilər, elektrofotoqrafik təbəqələr və s. yaratmaq üçün perspektivli olmaları müəyyən edilmişdir.

Laylı kristal quruluşlu yeni yarımkeçirici materiallar alınaraq onların elektron və fonon spektrləri müəyyənləşdirilmiş, onlarda stimullaşdırılmış şüalanma, elektron-deşik mayesi, Holl sabitinin kvantlanması aşkar edilmişdir.

Kondensə olunmuş halın nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir.

Yeni termoemission qalvanomaqnit effektləri aşkar edilmiş, spektrin 0,45-14 Mkm oblastı üçün termoelektrik soyuduculu radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilərin, yüksək effektivli termo və maqnitotermoelektrik materialları və soyuducularının, ionların çıxarılmasının yeni plazmooptik sisteminin, opto-elektron cihazlarının tam diaqnostikası üçün yeni zədəsiz metodların yaradılmasının fiziki əsasları işlənmiş, onların təcrübi nümunələri hazırlanıb sınaqdan keçirilmiş və tətbiq edilmişdir.

Yeni yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər alınmışdır.

Metal -məsaməli silisium strukturu əsasında yüksək tezlikli nəmişlik, hidrogen, karbon oksidini təyin edən detektorlar və mini batareyalar işlənilmişdir.

Akustooptik ləngitmə xətləri, akustooptik ponaram qəbuledicisi və akustooptik razılaşdırılmış süzgəc işlənib hazırlanmışdır.

Yüksək gərginlikli qeyri-xətli elektrik şəbəkələrində yaranan ifrat gərginliklərin kumulyativ yüksəldilməsinin aradan qaldırılmasına aid silsilə işlər yerinə yetirilmişdir.

Elektrik təsirlərinə əsaslanan üsullar tədbiq etməklə yüksək elektrofiziki xüsusiyyətlərə malik dielektrik materiallar hazırlanmışdır.

Kompozitlər əsasında müxtəlif məqsədli, akustik, optoakustik, fotoelektrik və akustoelektron çeviricilər işlənib hazırlanmışdır.

Böyük Adron Kollayderində ATLAS təcrübələrində Hiqqs bozonun spin,fəza və yük cütlüyü kvant ədədləri təyin edilmiş, Hiqqs bozonun parçalanma kanallarının birgə təhlili nəticəsində adı çəkilən kvant ədədlərinin Standart Modeldən irəli gələn nəticələrə uyğunluğu və bu kvant ədədlərinin alternativ qiymətlərinin 99,8% ehtimalla istisna olunduğu göstərilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı  661
Struktur bölmələri  

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Bayramov  Ayaz   Hidayət  oğlu

Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu

Rəhimov Sədyar Soltan oğlu

Abdullayev  Nadir  Allahverdi oğlu

Abdullayeva Sevda Həsən qızı

Alcanov Məzahir Əmircan oğlu

Asvarov  Abdulkərim İdris oğlu

Babayev  Mirbaba Mircavad oğlu

Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı

Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu

Cəfərov Elçin İman oğlu

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Cəfərova Elmira Əsəd qızı

Əjdərov Hüsnü Xəlil  oğlu

Ələkbərov Oqtay Zeynal oğlu

Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu

Əsədov Yusif Qəzənfər oğlu

Haşımzadə Firudin Məmmədəli öğlu

Həsənov Afik Rəşid oğlu

Həşimov Arif  Məmməd oğlu

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu

Hüseynov Tokay Məhərrəm oğlu

Hüseynova Suma Sakit qızı

İsayev Abasət İsa oğlu

Kərimova Elmira Məmmədəli qızı

Qacar Çinqiz Oveysoviç

Qasımov Oqtay Kazım oğlu

Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu

Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu

Mehdiyeva Səlimə Ibrahim qızı

Məmmədov Əli İsa oğlu

Məmmədov Tofiq Qambay oğlu

Nağıyev Şakir Məmməd oğlu

Nəcəfov Arzu İslam oğlu

Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu

Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu

Paşayev Arif Mircəlal oğlu

Salayev Eldar Yunis  oğlu

Sultanov Qeys  Cümşüd oğlu

Tağıyev  Bahadir Hüseyn oğlu

Tağıyev Oqtay  Bahadir oğlu

Tahirov Bəkir  Abbas oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Hüseynova Suma Sakit qızı

Əliyeva Şəhla Nürəddin qızı

Əhmədova Xuraman Nüsrət qızı

Məmmədova Səidə Oqtay qızı

Kazımov Mobil Vahab oğlu

Səmədova Ülkər  Fərrux qızı

Rəhmanov Nurlan Elman oğlu

Məhərrəmova Sevil Məmmədhüseyn qızı

Süleymanlı Bəhruz Dilman oğlu

Daşdəmirova Ləman Mehman qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

 

-       elmi katib

 

-      üzvləri
 

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Məmmədov Tofiq Qambay oğlu

Araslı Dürdanə Həmid qızı 

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu 

Babayev Mirbaba Mircavad oğlu

Barxalov Barxal Şaban oğlu

Bayramov  Ayaz   Hidayat  oğlu

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu

Haşımzadə Firudin Məmmədəli oğlu

Həsənov İlham Soltan oğlu

Hüseynov Rauf  Rüstəm oğlu

İzmaylov Azad Çingiz oğlu

Qacar Çinqiz Oveysoviç

Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu

Mehdiyeva Səlimə Ibrahim qızı

Orucov Hüseyn Surхay oğlu

Nağıyev Şakir Məmməd oğlu

Nəcəfov Arzu İslam oğlu

Tahirov Bəkir  Abbas oğlu

Tağıyev  Bahadir Hüseyn oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Sitarə Məmmədhüseyn qızı Bağırova

Məryəm Rafael qızı Əhmədli

Şəhla Nurəddin qızı Əliyeva

Suma Sakit qızı Hsüyenova

Muxtarova Rəidə İbrahim qızı

Hüseyinquliyeva Aygün Nəbi qızı

Sənan Mübariz oğlu Paşayev

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Məryəm Rafaelqızı 

Elmlər doktorları

 Fəlsəfə doktorları