Fizika İnstitutu

 

Veb-sayt www.physics.gov.az
Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Tel. (+994 12) 5387646
Faks (+994 12) 5395961
Elektron poçtu  azhep@physics.ab.az
Direktor Akademik Nazim Timur oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5387646

Mobil tel.: (+994 50) 5318138 

Faks: (+994 12) 5372252

E-poçt: director@physics.ab.az

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə 

Akademik  Cavad Şahvələd oğlu Abdinov

Xidməti tel.: (+994 12) 5371104

Mobil tel.: (+994 50) 7872961

Faks: (+994 12) 5371104

E-poçt:  abdinov@dcacs.ab.az 

İnnovasiya və transfer üzrə

Ayaz Hidayət oğlu Bayramov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5394161, (+994 12) 5391308

Mobil tel.: (+994 50) 3635502

E-poçt: bayramov@physics.ab.az 

Ümumi işlər üzrə 

İlqar Əşrəf oğlu Nəsibov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5396953

Mobil tel.: (+994 50) 2106573

E-poçt: inasibov@gmail.com
Elmi katib

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5397423

Mobil tel.: (+994 51) 9577787

E-poçt: elmi­_katib@physics.ab.az
Yaranma tarixi  İnstitut 1945-ci ildə yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri
  1. Kondensə  olunmuş hal fizikası
  2. Optoelektronikanın  fiziki əsasları və texnikası
  3. Nüvə fizikası və  yüksək enerjilər fizikası
Əsas elmi nəticələr

Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu, enerji spektri, bu yarımkeçirici köçürmə hadisələrinin, müxtəlif taraz və qeyri-taraz elektron proseslərinin mexanizmləri, amorf, kristal və maye selenin fiziki xassələrinə xarici amillərin təsir mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, selen düzləndiricilərinin hazırlanması üzrə yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır.

AIIIBV, AIIIBVI, AIVBVI birləşmələri, onlar əsasında bərk məhlullar və çoxkomponentli geniş yarımkeçiricilər sırasının kinetik, optik xassələri və quruluş çevrilmələri tədqiq olunub və yeni qalvanomaqnit, termomaqnit və tenzometrik çeviricilər yaradılmışdır.

Kristal bərk cisimlər üçün çox böyük (qiqant) foto-termo-deformasiya effektinə malik materiallar sinifi aşkar edilmiş, kiçik amplitudlu işıq impulsları ilə idarə olunan və işıq enerjisini nanoölçülü məsafələrə qədər mexaniki xətti hərəkətə çevirən aktuator işlənmiş, nanoobyektlər yaratmaq üçün yeni texnologiya təklif olunaraq, bu texnologiya ilə terahers diapazonda spin dalğaları generatoru və qəbuledicilərinin yaradılmasında istifadə oluna bilən nanoölçülü difraksiya qəfəsi işlənib hazırlanmışdır.

AIIIBVI və AIIBVI yarımkeçirici və yarımmetal sferik kvant nöqtələri üçün elektronların, yüngül və ağır deşiklərin enerjisinin kvant nöqtəsinin radiusundan asılılığı təyin edilmişdir.

Se əsasında kristallaşmaya davamlı fotohəssas şüşəvari yarımkeçirici xalkogen sistemin (Se-As, Se-Te) nümunələrinin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu sistemlərin kompleks fiziki xassələri tədqiqi olunmuşdur.

TlInS2 kristalında yaddaş effektinin mövcudluğu müəyyən edilmişdir.

Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı CaGa2S4, CdGa2S4 və digər xalkogenid yarımkeçiricilərin fizikası, texnologiyası və texnikası üzrə tədqiqatlar bu maddələrin işıq mənbələri, işıq qəbulediciləri, qeyri-xətti optik çeviricilər, elektrofotoqrafik təbəqələr və s. yaratmaq üçün perspektivli olmaları müəyyən edilmişdir.

Laylı kristal quruluşlu yeni yarımkeçirici materiallar alınaraq onların elektron və fonon spektrləri müəyyənləşdirilmiş, onlarda stimullaşdırılmış şüalanma, elektron-deşik mayesi, Holl sabitinin kvantlanması aşkar edilmişdir.

Kondensə olunmuş halın nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir.

Yeni termoemission qalvanomaqnit effektləri aşkar edilmiş, spektrin 0,45-14 mkm oblastı üçün termoelektrik soyuduculu radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilərin, yüksək effektivli termo- və maqnitotermoelektrik materialları və soyuducularının, ionların çıxarılmasının yeni plazmooptik sisteminin, opto-elektron cihazlarının tam diaqnostikası üçün yeni zədəsiz metodların yaradılmasının fiziki əsasları işlənmiş, onların təcrübi nümunələri hazırlanıb sınaqdan keçirilmiş və tətbiq edilmişdir.

Yeni yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər alınmışdır.

Yeni yüksəkeffektli elektron texnikası funksional materialları, onların nazik və epitaksial təbəqələri alınmışdır.

Metal məsaməli silisium strukturu əsasında yüksək tezlikli nəmişlik, hidrogen, karbon oksidini təyin edən detektorlar və mini batareyalar işlənilmişdir.

Akustooptik ləngitmə xətləri, akustooptik ponaram qəbuledicisi və akustooptik razılaşdırılmış süzgəc işlənib hazırlanmışdır.

Yüksək gərginlikli qeyri-xətli elektrik şəbəkələrində yaranan ifrat gərginliklərin kumulyativ yüksəldilməsinin aradan qaldırılmasına aid silsilə işlər yerinə yetirilmişdir.

Elektrik təsirlərinə əsaslanan üsullar tədbiq etməklə yüksək elektrofiziki xüsusiyyətlərə malik dielektrik materiallar hazırlanmışdır.

Kompozitlər əsasında müxtəlif məqsədli, akustik, optoakustik, fotoelektrik və akustoelektron çeviricilər işlənib hazırlanmışdır.

Böyük Adron Kollayderində ATLAS təcrübələrində Hiqqs bozonun spin,fəza və yük cütlüyü kvant ədədləri təyin edilmiş, Hiqqs bozonun parçalanma kanallarının birgə təhlili nəticəsində adı çəkilən kvant ədədlərinin Standart Modeldən irəli gələn nəticələrə uyğunluğu və bu kvant ədədlərinin alternativ qiymətlərinin 99,8% ehtimalla istisna olunduğu göstərilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı  661
Struktur bölmələri  

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavinləri


-       katib

-       üzvləri

 

Nazim Timur oğlu Məmmədov

Cavad Şahvələd oğlu Abdinov

Ayaz   Hidayət  oğlu Bayramov 

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Nadir  Allahverdi oğlu Abdullayev

Sevda Həsən qızı Abdullayeva

Məzahir Əmircan oğlu Alcanov

Abdulkərim İdris oğlu Asvarov 

Mirbaba Mircavad oğlu Babayev

Sitarə Məmmədhüseyn qızı Bağırova

Zakir Ağasoltan oğlu Cahangirli

Elçin İman oğlu Cəfərov

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

Elmira Əsəd qızı Cəfərova

Qafil Mövlam oğlu Dəmirov

Hüsnü  Xəlil  oğlu Əjdərov

Oqtay Zeynal oğlu Ələkbərov

Yusif Qəzənfər oğlu Əsədov

Afik Rəşid oğlu Həsənov

Arif  Məmməd oğlu Həşimov

Rauf Rüstəm oğlu Hüseynov

Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov

Fərhad Teymur oğlu Xəlil-zadə

Abasət İsa oğlu İsayev

Elmira Məmmədəli qızı Kərimova

Çingiz Oveysoviç Qacar

Oqtay Kazım oğlu Qasımov

Mirzə Əbdül oğlu Qurbanov

Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev

Səlimə Ibrahim qızı Mehdiyeva

Əli İsa oğlu Məmmədov

Tofiq Qambay oğlu Məmmədov

Şakir Məmməd oğlu Nağıyev

Arzu İslam oğlu Nəcəfov

Ənvər Piriverdi oğlu Nəhmədov

Hidayət Rəhim oğlu Nuriyev

Arif Mircəlal oğlu Paşayev

Sədiyar Soltan oğlu Rəhimov

Eldar Yunis  oğlu Salayev

Qeys  Cümşüd oğlu Sultanov

Bahadır Hüseyn oğlu Tağıyev 

Oqtay  Bahadir oğlu Tağıyev

Bəkir  Abbas oğlu Tahirov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Qafil Dəmirov

Ülkər Səmədova

Səidə Məmmədova

Mobil Kazımov

Suma Hüseynova

Sənan Paşayev

Rahilə Həsənova

Xuraman Əhmədova

Vəfa Neymətova

Elçin Əkbərov

Cəfər Quliyev

Aynur Qəhrəmanova

Mətanət Mahmudova

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

 -      elmi katib

 

-      üzvləri
 

Nazim Timur oğlu Məmmədov

Mirbaba Mircavad oğlu Babayev

Dürdanə Həmid qızı Araslı

Cavad Şahvələd oğlu Abdinov

Nadir Allahverdi oğlu Abdullayev

Barxal Şaban oğlu Barxalov

Ayaz   Hidayat  oğlu Bayramov 

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

İmaməddin Rəcəbəli oğlu Əmiraslanov

İlham Soltan oğlu Həsənov

Rauf  Rüstəm oğlu Hüseynov

Azad Çingiz oğlu İzmaylov

Çingiz Oveysoviç Qacar

Oktay Kazım oğlu Qasımov

Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev

Səlimə Ibrahim qızı Mehdiyeva

Tofiq Qambay oğlu Məmmədov

Şakir Məmməd oğlu Nağıyev

Arzu İslam oğlu Nəcəfov

Ənvər Pirverdi oğlu Nəhmədov

Bahadır Hüseyn oğlu Tağıyev 

Bəkir  Abbas oğlu Tahirov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Sitarə Məmmədhüseyn qızı Bağırova

Məryəm Rafael qızı Əhmədli

Şəhla Nurəddin qızı Əliyeva

Suma Sakit qızı Hüseynova

Aygün Nəbi qızı Hüseyinquliyeva

Rəidə İbrahim qızı Muxtarova

Sənan Mübariz oğlu Paşayev

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Məryəm Rafaelqızı Əhmədli

Elmlər doktorları

 Fəlsəfə doktorları