ANA SƏHİFƏ >> Naxçıvan Bölməsi

Naxçıvan Bölməsi

Veb-sayt www.ameanb.nakhchivan.az www.ameanb.nmr.az

Bölmənin ünvanı AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76    
Tel. (+994 36) 5446580
Faks (+994 36) 5454622
Elektron poçtu

ismayil_haciyev@yahoo.com

Bölmənin yaranma tarixi Elmin inkişafını daim diqqət mərkəzində sax­layan ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Mux­tar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq 2002-ci il avqustun 7-də Azər­baycan MEA-nın Naxçıvan Bölməsinin yara­dıl­ması haqqında 1003 №-li tarixi sərəncam imzalamışdır. Qeyd olunan sərəncama müva­fiq olaraq, AMEA Naxçıvan Bölməsində 6 el­­mi tədqiqat institutu – Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu; İncəsənət, Dil və Ədə­biy­yat İnstitutu; Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; Bio­resurslar İnstitutu; Batabat Astrofizika Rə­səd­xanası və Əlyazmalar Fondu yaradılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı nəti­cəsində Naxçıvan Bölməsi üçün iki üçmərtə­bəli bina ayrılmışdır. 2005-ci ildə Bölmənin Bioresurslar İnstitutunun müasir tələblərə ca­vab verən binası, 2010-cu ildə isə İnstitutun Biokimyəvi Tədqiqatlar laboratoriyasının bi­na­sı istifadəyə verilmişdir. Ötən dövr ərzində Bölmənin Batabat Astrofizika Rəsədxanası üçün yeni bina tikilmiş, “Nəbatat bağı” ye­nidən qurulmuş, Bölmə Beynəlxalq İnternet Şəbəkəsinə qoşulmuş, elektron kitabxana və 4 elektron portal yaradılmışdır.

2005-ci ildə Bölmədə «Tusi» adlı nəşriyyat fəaliyyətə başlamış və ilk olaraq Gəmiqaya ilə bağlı xüsusi nömrə çapdan çıxmışdır. Ötən dövr ərzində iki seriyada nəşr olunan Bölmənin “Xəbərlər” jurnalının 34 nömrəsi, “Axtarışlar” jurnalının isə 10 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Bölmədə Naxçıvanın tarixi, etnoqrafiyası, ar­xeologiyası, ədəbiyyatı, folkloru, bioresursla­rı, təbii ehtiyatlarının araşdırılmasında elmi istiqamətlər müəyyən edilmiş müvafiq profil­lə­rə uyğun elmi-tədqiqat işləri yerinə yetiri­lə­rək mühüm nəticələr əldə olunmuşdur. Böl­mənin 2 cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələr ensiklopediyası”, “Naxçı­­van tarixi atlası”, “Naxçıvan tarixi” coxcilid­liyinin 1 cildi, “Naxçıvan teatrının səlnamə­si”, 3 cilddə “Naxçıvanın folkloru antologi­ya­sı”, 2 cilddə Naxçıvan Muxtar Respublika­sı­nın “Qırmızı kitabı” fundamental nəşrləri işıq üzü görmüşdür. Ümumiyyətlə, Bölmənin fəaliyyəti dövründə əməkdaşların 89 mono­qra­fi­ya­sı, 141 kitabı, 14 metodik vəsaiti, 4619 məqaləsi, 150 tezisi, 18 xəritəsi çap olunmuş­dur. Bölmə əməkdaşları 4 tövsiyə, 36 buklet hazırlamış, 19 patent almışlar. Əsər­lərdən 8 monoqrafiya, 15 kitab, 845 məqalə, 54 tezis xaricdə capdan çıxmışdır. Ötən fəaliyyət döv­ründə Bölmə əməkdaşları 1 Beynəlxalq ol­maq­la 9 qrant layihəsinin qalibi olmuşlar. Ötən dövr ərzində AMEA-nın Naxçıvan Böl­məsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şu­ra­sında 10 elmlər doktoru, 58 fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir.
Hazırda Bölmədə 1 nəfər akade­­mik, 4 nəfər müxbir üzv, 6 nəfər elmlər dok­toru, 52 nəfər fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstə­rir ki, bu da elmi işçilərin 69 %-ni təşkil edir.
Akademik-katib

Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

(+994 36) 5446580

(+994 50) 2117658

ismayil_haciyev@yahoo.com

Bölmənin elmi katibi  
Rəyasət Heyətinin üzvləri Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Akademik Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
Müxbir üzv Əbülfəz Aman oğlu Quliyev
Müxbir üzv Qadir İbrahim oğlu Qədirzadə
Müxbir üzv Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev
Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Bioresurslar İnstitutu
Əlyazmalar Fondu
Batabat Astrofizika Rəsədxanası
Bölmənin tərkibində olan təşkilatlar Mərkəzi Elmi Kitabxana
Nəşriyyat
Şöbələr Elmi-təşkilat şöbəsi
Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Kadrlar və Doktorantura şöbəsi
İnformasiya şöbəsi
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Gözəl Sultan qızı Qənbərova

Orxan Rza oğlu Bağırov

Emin Arif oğlu Şıxəliyev

Günel Aslan qızı Məmmədova
Zülfiyyə Hüseyn qızı İsmayıl
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Nərgiz Rəfail qızı İsmayılova
Xidməti tel.: (+994 36) 5456745